Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaVÚZ je autorizovaný orgán skúšobníctva s dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami. Ponúka služby a spoluprácu pri posudzovaní zhody určených výrobkov podľa technických požiadaviek ustanovených Smernicami Európskeho parlamentu a Rady a nariadeniami vlády SR a technickými normami, typových skúškach, na základe ktorých môže výrobca, resp. dovozca vydávať prehlásenia o zhode výrobkov so súvisiacimi predpismi a  dotknutými technickými normami a špecifikáciami, vykonávaní skúšok, vypracovaní   protokolov o skúškach, certifikátov a návrhov vyhlásení o zhode, posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov, certifikácii výrobkov, certifikácii riadenia výroby, posudzovaní výrobkov, kovových konštrukcií a vyhotovení konštrukcií, stavebných skúškach, expertízach, hodnoteniach a analýzach pre výrobcov, kontrolné orgány.
 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

Osvedčenie o akreditácii _2019

POSTUP POSÚDENIA ZHODY A CERTIFIKÁCIE VÝROBKU      

1. Zaslanie formuláru žiadosti            

Na požiadanie objednávateľa certifikačný orgán pre výrobky zašle formulár žiadosti. 

2. Príjem a preskúmanie žiadosti

Objednávateľ doručí písomnú žiadosť o posúdenie zhody a certifikáciu výrobku v 2 exemplároch spolu s vyplnenou prílohou s uvedením rozsahu technickej dokumentácie a ďalších dokladov, ktoré sú prílohou žiadosti.

Doručenú žiadosť sa preskúma z hľadiska úplnosti údajov a požadovanej technickej dokumentácie k výrobku.

3. Doplnenie žiadosti

Pokiaľ žiadosť nie je úplná, certifikačný orgán požiada objednávateľa o doplnenie dokumentácie resp. údajov v žiadosti.

4. Evidencia žiadosti

Skontrolovaná a potvrdená žiadosť je doplnená evidenčným číslom a zaevidované na certifikačnom orgáne a zaslaná objednávateľovi.

5. Návrh zmluvy

Na základe zaevidovanej žiadosti certifikačný orgán vypracuje návrh zmluvy, v ktorej  po dohode so žiadateľom stanoví dátum, rozsah a postup výkonu posudzovania zhody. Súčasťou zmluvy sú okrem ceny, fakturačných podmienok uvedené aj záväzky žiadateľa k dodržiavaniu dohodnutých podmienok. Návrh zmluvy je zaslaný žiadateľovi.

6. Potvrdenie zmluvy

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

7. Skúšky, inšpekcie, previerky, priebežné dohľady

Skúšky

Skúšanie je činnosť, pri ktorej sa zisťujú vlastnosti alebo charakteristiky výrobku s cieľom posúdiť jeho zhodu so stanovenými technickými požiadavkami, ktoré sú na neho kladené.

Technické požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať sú stanovené:

  • normami určenými pre posudzovanie zhody, tak ako boli vyhlásené vo Vestníkoch ÚNMS SR  a MDV SR,
  • harmonizovanými EN normami, 
  • nariadeniami vlády SR, 
  • smernicami EÚ.

Skúšky vykonáva akreditované laboratórium. Skúšky sú vykonávané v subdodávkach.

Inšpekcia

Inšpekcia za účelom posudzovania zhody je činnosť, či návrh určeného výrobku, služba alebo systém kvality sú v súlade s technickými požiadavkami, ďalej sa preveruje odborná úroveň zamestnancov, úroveň technického vybavenia, úroveň technologických a iných procesov a používanú metodiku.

Priebežné dohľady 

Priebežné dohľady sa vykonávajú za účelom sledovania priebehu výroby, či sa dodržiava uplatňovaný systém riadenia výroby.

 8. Záverečný protokol

Z výsledkov skúšok, inšpekcii a ďalších zistení vypracuje vedúci posudzovateľ záverečný protokol o posúdení typu výrobku.

V prípade že výrobok vykazuje vo všetkých vlastnostiach zhodu, vedúci posudzovateľ v záverečnom protokole uvedie súhlas s vydaním certifikátu. V prípade nezhody sa uvedie v záverečnom protokole lehota na vyjadrenie objednávateľa k zisteným nezhodám.

9. Certifikát

9.1 Vydanie certifikátu

Certifikačný orgán na základe záverečného protokolu, ktorý preukazuje zhodu všetkých vlastností posudzovaného výrobku s technickými požiadavkami, vydá certifikát.

Všeobecne sa certifikát vydáva bez obmedzenia doby platnosti, pokiaľ doba platnosti nie je požadovaná súvisiacim technickým predpisom (nariadením vlády, smernicou, harmonizovanou normou).

V prípade neodstránenia nezhôd certifikát sa nevydá. Tento prípad a jeho riešenie je ošetrené v zmluve.

9.2  Zrušenie certifikátu

Certifikačný orgán zruší certifikát pokiaľ nie sú dodržané podmienky, za ktorých bol certifikát udelený a to na základe zistení pri výkone dozoru alebo na základe opodstatneného obdržaného podnetu tretej osoby.

Ak sa objednávateľ rozhodne znovu sa uchádzať o certifikáciu musí podať novú žiadosť o posúdenie zhody a certifikáciu.
 

10. Obmedzenie pôsobnosti

Certifikačný orgán vystupuje ako tretia strana nezávislá od výrobcu výrobku, ktorý je predmetom činností posudzovania zhody vykonávaných týmto orgánom. Certifikačný orgán je takisto nezávislý od všetkých hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem na danom výrobku, ako aj od všetkých konkurentov jeho výrobcu.

Certifikačný orgán disponuje zavedenými postupmi, ktoré účinne zaručujú identifikáciu, preskúmanie a vyriešenie všetkých prípadov možného konfliktu záujmov vrátane účasti jeho pracovníkov na poradenskej činnosti.

Certifikačný orgán, jeho manažment a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú:

  • sa zapojiť do žiadnych činností, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislosť ich úsudku alebo ich bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktorý bol notifikovaný;
  • ponúkať ani zabezpečovať služby, ktoré by ohrozovali dôveru v ich nezávislosť, nestrannosť alebo objektivitu. Predovšetkým nesmú ponúkať ani zabezpečovať, respektíve neponúkali ani nezabezpečovali poradenské služby určené výrobcovi, jeho splnomocnenému zástupcovi, dodávateľovi alebo obchodnému konkurentovi, pokiaľ ide o požiadavky Únie v oblasti návrhu, konštrukcie, predaja alebo údržby výrobkov či postupov, ktoré sú predmetom posudzovania. Táto skutočnosť nevylučuje organizovanie všeobecnej školiacej činnosti týkajúcej sa uvedených predpisov alebo súvisiacich noriem, ktoré nesúvisia s konkrétnym zákazníkom.

Pracovníci certifikačného orgánu nie sú viazaní žiadnymi podnikateľskými a inými komerčnými záujmami či väzbami, ktoré by predstavovali konflikt záujmov a ktoré by obmedzovali objektívnosť ich rozhodovania pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou.

Spôsob odmeňovania pracovníkov certifikačného orgánu nie je závislý na rozsahu a objeme vydaných certifikátov.

11. Sťažnosti a odvolania

Objednávateľ má však právo podať písomnou formou námietku proti činnosti a rozhodnutiam certifikačného orgánu formou sťažnosti, alebo odvolania.

Certifikačný orgán je povinný neodkladne sa námietkou zaoberať a preskúmať napadnutý postup alebo úkon.

12. Používanie certifikátu majiteľom

Majiteľ nebude používať materiály, ktoré obsahujú zmienku o certifikácii výrobku po zastavení, zrušení alebo ukončení certifikácie. Pri poskytovaní kópií certifikátu, musí majiteľ kopírovať doklady v plnom rozsahu. Majiteľ musí zabezpečiť, aby certifikát, značka alebo správa sa nepoužili zavádzajúcim spôsobom. V rámci zverejňovania informácií, certifikačný orgán zverejňuje mená majiteľov certifikátov, výrobkov na webovej stránke VÚZ.