Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaVÚZ je autorizovaný orgán skúšobníctva s dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami. Ponúka služby a spoluprácu pri posudzovaní zhody určených výrobkov podľa technických požiadaviek ustanovených Smernicami Európskeho parlamentu a Rady a nariadeniami vlády SR a technickými normami, typových skúškach, na základe ktorých môže výrobca, resp. dovozca vydávať prehlásenia o zhode výrobkov so súvisiacimi predpismi a  dotknutými technickými normami a špecifikáciami, vykonávaní skúšok, vypracovaní   protokolov o skúškach, certifikátov a návrhov vyhlásení o zhode, posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov, certifikácii výrobkov, certifikácii riadenia výroby, posudzovaní výrobkov, kovových konštrukcií a vyhotovení konštrukcií, stavebných skúškach, expertízach, hodnoteniach a analýzach pre výrobcov, kontrolné orgány.
Notifikovaná osoba č. 1297

VÚZ je Notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom 1297 na smernice na stavebné výrobky podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 305/2011.

VÚZ je notifikovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10340, EN 15048-1, EN 15088
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 1090-1
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 13479, EN 14399-1
 • Výrobková skupina Potrubia, zásobníky a ostatné príslušenstvo, ktoré neprichádzajú do styku s vodou, určenou na ľudskú spotrebu 
 • Systém preukazovania zhody 3
 • Špecifikácie: EN 10255, EN 14800

Notifikovaná osoba vykonáva úlohu tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov.             

Výsledkom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov je vydanie dokumentu, na základe ktorého výrobca umiestni na výrobky znak CE a vydá Vyhlásenie o zhode. 

Výkony pri posudzovaní sú zabezpečované akreditovanými orgánmi a laboratóriami.

Rozsah notifikácie Notifikovaného orgánu 1297 nezasahuje do oblasti konštrukcie a výroby strojov vo VÚZ.

Pre overenie platnosti certifikátov vydaných notifikovanou osobou, kontaktujte nás na e-maily: machovab@vuz.sk