Kontakt

 
Výskumný ústav zváračský z. z. p. o.
Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, Slovensko
vuz@vuz.sk

 


 

SEKRETARIÁT
GENERÁLNEHO RIADITEĽA
+421 918 991 737
sekretariatgr@vuz.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU
PERSONÁLU VO ZVÁRANÍ A NDT
AUTORIZOVANÝ NOMINOVANÝ ORGÁN
+421 918 714 624
durikp@vuz.sk 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PLNENIE POŽIADAVIEK NA KVALITU PRI ZVÁRANÍ
+421 905 452 894
radicp@vuz.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY A NOTIFIKOVANÁ OSOBA
+421 905 665 843
cov@vuz.sk

ODDELENIE VTZ
+421 905 665 843
revizie@vuz.sk  
 

 

DIVÍZIA MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ
ZVÁRANIA
+421 915 751 725
cervenkovah@vuz.sk

DIVÍZIA VÝROBY ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV
DIVÍZIA ŠPECIÁLNEJ METALURGIE

ODDELENIE OBCHODU
+421 915 751 710

ivanickovaa@vuz.sk

ODDELENIE VZDELÁVANIA
+421 907 895 849
vzdelavanie@vuz.sk  

 

MANAŽMENT PROJEKTOV

+421 918 991 737
vlasta.vlhova@vuz.sk

 
ÚSEK EKONOMIKY
+421 905 673 031
rokovad@vuz.sk

SPRÁVA BUDOV
+421 905 974 851
vigovak@vuz.sk