Kontakt


Výskumný ústav zváračský - z. z. p. o.
Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
vuzmensie.pngvuz.sk

 


 

SEKRETARIÁT
GENERÁLNEHO RIADITEĽA

+421 918 991 737
+421 917 617 512
sekretariatgrmensie.pngvuz.sk

 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU
PERSONÁLU VO ZVÁRANÍ A NDT
AUTORIZOVANÝ NOMINOVANÝ ORGÁN

+421 918 714 624
durikpmensie.pngvuz.sk 


CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PLNENIE POŽIADAVIEK NA KVALITU PRI ZVÁRANÍ

+421 905 452 894
certiweldmensie.pngvuz.sk
radicpmensie.pngvuz.sk


ÚSEK EKONOMIKY

+421 905 673 031
rokovadmensie.pngvuz.sk


SPRÁVA BUDOV 

+421 905 974 851
vigovakmensie.pngvuz.sk

 

 

 

 

DIVÍZIA MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ
ZVÁRANIA

+421 915 751 725
cervenkovahmensie.pngvuz.sk


DIVÍZIA VÝROBY ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV
DIVÍZIA ŠPECIÁLNEJ METALURGIE

+421 915 751 710
ivanickovaamensie.pngvuz.sk


ODDELENIE VZDELÁVANIA

+421 907 895 849
vzdelavaniemensie.pngvuz.sk  


MANAŽMENT PROJEKTOV

polcicovasmensie.pngvuz.sk 
 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY 
AUTORIZOVANÁ A NOTIFIKOVANÁ OSOBA

+421 905 665 843
machovabmensie.pngvuz.sk

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO V POPRADE

+421 917 940 692
koterbadmensie.pngvuz.sk