Kontakt


Výskumný ústav zváračský - z. z. p. o.
Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
vuzmensie.pngvuz.sk

 


 

SEKRETARIÁT
GENERÁLNEHO RIADITEĽA

+421 918 991 737
+421 (0) 2 4924 6400
+421 (0) 2 4924 6340
sekretariatgrmensie.pngvuz.sk

 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU
VO ZVÁRANÍ A NDT
AUTORIZOVANÝ NOMINOVANÝ ORGÁN


+421 918 714 624
+421 (0) 2 4924 6670
durikpmensie.pngvuz.sk 


CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PLNENIE POŽIADAVIEK NA KVALITU PRI ZVÁRANÍ

+421 0905 452 894
+421 (0) 2 4924 6669
certiweldmensie.pngvuz.sk
radicpmensie.pngvuz.sk


ÚSEK EKONOMIKY

+421 905 673 031
+421 (0) 2 4924 6478
rokovadmensie.pngvuz.sk


SPRÁVA BUDOV 

+421 905 974 851
+421 (0) 2 4924 6216
vigovakmensie.pngvuz.sk

 

 

 

 

DIVÍZIA VÝSKUMU
A VÝVOJA ZVÁRACÍCH
TECHNOLÓGIÍ A ZARIADENÍ

+421 915 751 725
+421 (0) 2 4924 6827
cervenkovahmensie.pngvuz.sk


DIVÍZIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV

+421 915 751 710
+421 (0) 2 4924 6321
ivanickovaamensie.pngvuz.sk


ODDELENIE VZDELÁVANIA

+421 905 665 843
+421 (0) 2 4924 6670
vzdelavaniemensie.pngvuz.sk  


ÚTVAR BUSINESS 
DEVELOPMENT
A PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

+421 908 967 180
+421 (0) 2 4924 6236
polcicovasmensie.pngvuz.sk 
 

AUTORIZOVANÁ A NOTIFIKOVANÁ OSOBA
INŠPEKČNÝ ORGÁN

+421 915 751 713
machovabmensie.pngvuz.sk

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO V POPRADE

+421 917 940 692
koterbadmensie.pngvuz.sk