O nás

O nás

Výskumný ústav zváračský je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už takmer 70 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania.

Je členom Medzinárodného zváračského inštitútu – International Institute of Welding (IIW) a Európskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie – European Welding Federation (EWF).

Organizuje vzdelávanie personálu vo zváraní a NDT. Certifikuje personál vo zváraní a NDT, systémy manažérstva kvality a výrobky.

Výskumný ústav zváračský je mimoriadne aktívny v riešení excelentných výskumno-vývojových a iných odborných projektov v rámci medzinárodných partnerstiev, vrátane prestížnych projektov Siedmeho rámcového programu a Horizontu 2020.

 

Ocenenia

Náš prínos v oblasti rozvoja ekonomiky a podnikania, ako aj inovatívne riešenia ocenili Ministerstvo hospodárstva SR, Nadácia SLOVAK GOLD a Slovenská obchodná a priemyslená komora a ďalšie inštitúcie pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu.

 

Čestné uznanie.jpg   2010 ÚNMS plaketa 600 dpi.jpg  Pamätný list ÚNMS 300 dpi.jpg   2009 Cena Inovatívny čin - prášok.jpg     2003 Agrokomplex cena veľtrhu za prášok NP 60.jpg   Čestné uznanie - kovový prášok.jpg  1980 Zlata medaila Welding Brno 2.jpg  

 

 • 2020 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave zváračskom Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo za rok 2020
 • 2015 – Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za účasť v 8. ročníku súťaže " Inovatívny čin roka 2014" v kategórii "Výrobková inovácia" so súťažným návrhom Rúry s gradientným chemickým zložením
 • 2015 – Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za účasť v 8. ročníku súťaže " Inovatívny čin roka 2014" kategória "Technologická inovácia" so súťažným návrhom zváranie Meniča elektrického napätia trecím zváraním s premiešaním
 • 2012 - Čestné uznanie v 5. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2011“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Kovový prášok NP 60WC20
 • 2011 - Ocenenie ministra hospodárstva SR za účasť vo 4. ročníku súťaže „Inovatívny čin roka 2010“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Autonómne diagnostické zariadenie EDYSCAN
 • 2010 - Pamätný list Úradu pre Normalizáciu, Metrológiu a Skúšobníctvo SR za zásluhy v oblasti výskumu, vývoja zvárania, ako aj vzdelávania slovenskej technickej verejnosti
 • 2009 - Ocenenie ministra hospodárstva SR za účasť v 2. ročníku súťaže „Inovatívny čin roka 2008“ v kategórii „Výrobková inovácia“ so súťažným návrhom Kovový prášok NP 62K na báze C-NiCiBSi
 • 2009 - Čestné  uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania
 • 2008 - Cena ministra „Inovatívny čin roka 2007“ v kategórii Inovácia služby za súťažný návrh WELDER PASSPORT MANAGER – WPM webovo orientovaný databázový systém
 • 2005 - Cena Ústavu materiálového výskumu SAV pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu za jeho významný prínos k rozvoju ústavu v oblasti šírenia vedeckých poznatkov, vedecko-výskumnej a hospodárskej spolupráce
 • 2004 - Nadácia Slovak Gold – Zlatá medaila SLOVAK GOLD výrobku kovový prášok NP 62
 • 2003 - Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra – Cena veľtrhu  za NP 60 WC20 – Kovový prášok na nanášanie za tepla
 • 2002 - Cena  predsedu ÚNMS – SR TNK-11 Zváranie a príbuzné procesy ako najlepšie technickej normalizačnej komisii za rok 2002
 • 2002 - Cena predsedu  ÚNMS – SR za normalizáciu

Certifikáty

Sme držiteľom Certifikátu systému kvality ISO 9001 vydaný certifikačnou spoločnosťou BUREAU VERITAS CERTIFICATION na výskum, vývoj materiálov a technológií zvárania a príbuzných procesov; výskum, vývoj a výrobu zváracích materiálov, jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov; spracovávanie štúdií, posudkov, postupov a návodov na zváranie; skúšobnícku činnosť, servisné a expertízne činnosti, vzdelávanie a poradenské služby.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Osvedčenie SNAS č. S-023 pre STN EN ISO/EIC 17025 - Skúšobné laboratóriá

Osvedčenie SNAS č. R-044 pre STN OHSAS 18001 - Certifikačný orgán systémov manažérstva - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Osvedčenie SNAS č. R-042 pre STN EN ISO 14001 - Certifiakčný orgán systémov manažérstva - environmentálne manažérstvo

Osvedčenie SNAS č. Q-005 pre STN EN ISO 9001 - Certifikačný orgán systémov manažérstva - systémy manažérstva kvality

Osvedčenie SNAS č. P-009 pre STN EN ISO/IEC17065 - Certifikačný orgán pre výrobky

Osvedčenie o autorizácii SK07 z MDV SR na stavebné výrobky.pdf

Osvedcenie SNAS č. O-002 pre STN EN ISO/IEC 17024 - Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT 

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát ISO 45001:2018

Certifikat ISO 9001:2015

 Ďalšie osvedčenia a certifikáty: 

Osvedčenie o autorizácii ANB EWF 15/6

Osvedčenie o autorizácii ANB IIW 14/5

EN ISO 3834-2 – Zvárané konštrukcie, tlakové nádoby, potrubné systémy, železničné vozidlá 

EWF - autorizácia EN ISO 3834 Manufacturer certification system

IIW - autorizácia EN ISO 3834 Manufacturer certification scheme according to ISO 3834

Politika IMS 2020

História

1949

 

Založenie Výskumného ústavu zváračského (VÚZ) ako celoštátneho pracoviska v Československu, z iniciatívy nestora zvárania Dr. h. c., prof. Dr. Ing., Ing. ESSA Jozef Čabelku, DrSc.,

 

 

Otvorenie postgraduálneho štúdia v spolupráci so strojníckou fakultou STU podľa vzoru École supérieure de soudure autogéne v Paríži,

1950

 

Začiatok výstavby areálu VÚZ,

1951

 

Usporiadanie 1. zváračského kongresu,

 

 

Založenie časopisu Sváranie, neskôr Zváranie (od roku 1993 Zváranie-Svařování),

1952

 

Poverenie Ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva riadiť výchovu zváračských odborníkov v Československu,

1955

 

Prvá prezentácia výsledkov činnosti na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne,

1956

 

Prijatie za člena Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding – IIW) ako predstaviteľa Československa,

1958

 

Udelenie zlatej medaily na svetovej výstave Expo ’58 v Bruseli za zvárací lis VÚS 1000,

1964

 

Organizácia a usporiadanie 17. výročného zasadnutia IIW v Prahe (prvýkrát v krajine východnej Európy),

1967

 

Zriadenie štátnej skúšobne ŠS 225 na hodnotenie kvality zváracej techniky a zváracích materiálov s pôsobnosťou v celom Československu (od roku 1993 SKTC 115),

1969

 

Usporiadanie 1. výstavy zváracej techniky WELDING v Brne, v spolupráci s BVV Brno a Domom techniky Bratislava,

1979

 

Usporiadanie 32. výročného zasadnutia IIW v Bratislave,

1989

 

Prijatie štatútu vyznamenania udeľovaného zváračským odborníkom za vynikajúce výsledky vo zváraní, Medaily akademika Čabelku,

1992

 

Prijatie do Európskej federácie pre zváranie, spájanie a delenie (European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWF) so štatútom pozorovateľa,

1994

 

Výročné zasadnutie EWF v Bratislave (prvé v krajine mimo Európskej únie),

1995

 

Získanie osvedčení od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) na certifikáciu personálu vo zváraní a NDT,

1996

 

Získanie akreditácie ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu vzdelávania, autorizáciu personálu vo zváraní podľa smerníc EWF,

1997

 

Získanie osvedčenia SNAS na certifikáciu systémov kvality podľa noriem radu STN EN ISO 9000,

1998

 

Získanie akreditácie EWF/IAB, ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu systému vzdelávania a autorizácie zváračského personálu podľa smerníc EWF/IAB na Slovensku,

1999

 

Získanie akreditácie EWF a postavenia ako Autorizovaný národný orgán na certifikáciu organizácií (Authorised National Body for Certification Companies – ANBCC) na certifikáciu výrobcov zváraných konštrukcií podľa smerníc EWF,

2002

 

Získanie certifikátu systému kvality ISO 9001:2000 certifikačnou spoločnosťou VÚSAPL, a. s., na výskum, vývoj materiálov a technológií zvárania a príbuzných procesov, výskum, vývoj a výrobu zváracích materiálov, jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov, spracovávanie štúdií, posudkov, postupov a návodov na zváranie, skúšobnícku činnosť, servisné a expertízne činnosti, vzdelávanie a poradenské služby,

2003

 

Od februára toho roku sa vlastníkom Výskumného ústavu zváračského stáva záujmové združenie právnických osôb Priemyselný inštitút SR,

 

 

Od apríla zmena názvu na Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR,

2009

 

Usporiadanie prvého medzinárodného kongresu IIW v regióne strednej a východnej Európy v Starej Lesnej,

2010

 

Otvorenie nového Laserového zváracieho a testovacieho laboratória, spoločného projektu firmy BLUMENBECKER SLOVAKIA a VÚZ – PI SR,

2012

 

Otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní.

Dokumenty

Ročné správy 

   Ročná správa 2016 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,66 MB) 

   Ročná správa 2015 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 2,00 MB) 

   Ročná správa 2014 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 6,86 MB) 

   Ročná správa 2013 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 5,27 MB) 

   Ročná správa 2012 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 4,84 MB)

   Ročná správa 2011 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 5,12 MB)

   Ročná správa 2010 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 3,46 MB)

   Ročná správa 2009 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 0,91 MB)

   Ročná správa 2008 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,48 MB)

   Ročná správa 2007 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,48 MB)

   Ročná správa 2006 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 2,1 MB)

   Ročná správa 2005 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,177 MB)

 

 

 

 

 

 

.