Cena Johanna Wolfganga von Kempelena


20200928164456_obrazok1.jpg

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil Certifikačnému orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri Výskumnom ústave zváračskom Cenu Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo za rok 2020.