Vyhľadaj
Prihlásenie

Ukončené projekty

Odporučiť známemuVytlačiť stránku

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR  ukončil riešenie nasledujúcich vedecko-technických projektov:

 • s podporou zo štátneho rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR,  v rámci programu rozvoja priemyselných odvetví a energetiky SR, Technologické a výrobkové inovácie v priemysle:
  • Výskum a vývoj procesov založených na nízkoteplotnej plazme
  • Transfer a výmena priemyselných poznatkov v oblasti žiarových povlakov z progresívnych materiálov
  • Výskum materiálových a technologických podmienok opráv vybraných komponentov JEZ a predikcia zvyškovej životnosti odstredivo odlievaných rúr
  • Stanovenie a schvaľovanie postupov zvárania v technickej príprave výroby zvarkov
  • Metodika, tvorba a šírenie vedecko-technických informácií a podklady k legislatíve v strojárstve SR
 • v rámci 5. Rámcového programu Európskych spoločenstiev pre výskum a technologický rozvoj:
  • Inteligentné zváranie komponentov pre energetik
   • číslo VTP: GRD1-2000-25352
   • vedúci riešiteľ: doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
   • doba riešenia: 03/2001 - 08/2004
   • koordinátor: Metrode Ltd. Veľká Británia
   • spolupracujúce krajiny: Veľká Británia, Írsko, Holandsko, Slovinsko, Česko
   • cieľ projektu:

Vyvinúť vylepšené materiály, postupy a technológie zvárania, ktoré znížením investičných nákladov prispejú k ekonomickému rastu v rámci širšej Európy. Výroba zvarových spojov z nových inteligentných ocelí s nižším zvyškovým napätím zváraných konštrukcií prispeje k zvýšeniu kvality a produktivity najmä v energetike a chemickom spracovateľskom priemysle.

 • Podpora slovenskej akademickej siete pre budovanie regionálneho uvedomenia o 5. rámcovom programe
 • Koordinácia činností v oblasti tečenia materiálov na zlepšenie bezpečnosti a trvanlivosti vysokoteplotných zariadení
  • číslo VTP: GRD1-2000-28053
  • vedúci riešiteľ: doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
  • doba riešenia: 09/2001 - 09/2005
  • koordinátor: European Technology Development Ltd. Veľká Británia
  • spolupracujúce krajiny:  Veľká Británia, NSR, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Portugalsko, Rakúsko, Írsko, Fínsko, Maďarsko, Belgicko
  • cieľ projektu:

Vytvorená tematická sieť 16-tich európskych krajín bude koordinovať informácie z ukončených a bežiacich európskych projektov v oblasti tečenia materiálov na zlepšenie bezpečnosti a trvanlivosti vysokoteplotných zariadení a poskytovať usmernenia na tvorbu, analýzu, elektronickú výmenu a použitie uvedených údajov, čo by malo viesť k predĺžovaniu životnosti, bezpečnosti a trvanlivosti existujúcich priemyselných podnikov.

 • Zvyšovanie efektívnosti a kvality stavby a opráv lodí vývojom mobilného laserového zariadenia pre lodenice
  • číslo VTP: GRD2-2001-51806
  • vedúci riešiteľ: Ing. Ľuboš Mráz, PhD.
  • doba riešenia: 06/2002 - 06/2005
  • Koordinátor: Jos. L. Meyer GmbH, NSR
  • spolupracujúce krajiny: NSR, Španielsko, Dánsko, Nórsko Rakúsko
  • cieľ projektu:

Zvýšiť produktivitu, flexibilitu, kvalitu a pracovné podmienky, vývojom laserových výrobných metodík a zariadení pre potreby lodeníc pri stavbe a opravách lodí. Projekt definuje prípady, požiadavky a ciele pre laserovú výrobu v lodeniciach s cieľom vyvinúť zváracie/rezacie postupy a zariadenia.

 • Postupy skúšania a údržby z hľadiska rizika v európskom priemysle
  • číslo VTP: GTC3-2001-63016
  • vedúci riešiteľ: Doc. Ing. Karol Kálna, DrSc.
  • doba riešenia: 06/2002 - 08/2005
  • Koordinátor: MPA Stuttgart, NSR
  • spolupracujúce krajiny: NSR, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Juhoslávia, Ukrajina
  • cieľ  projektu:

Rozšíruť tematickú sieť RIMAP do krajín strednej a východnej Európy. Sieť NAS RIMAP poskytne základňu pre Európsky štandard a ďalšiu všeobecnú štardadizáciu v oblasti postupov skúšania a údržby z hľadiska rizík v priemysle, v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy.


Projekty VaV riešené vo VÚZ – PI SR s podporou štátu a agentúr, v roku 2006

1. Cezhraničná spolupráca vedy a techniky s malými a strednými podnikmi  prostredníctvom Inovačného Impulzného Centra (IIC)

 • číslo projektu: 141110100002 MVRR SR
 • riešiteľ: Ing. Ľuboš Mráz , PhD.
 • termín riešenia: 03/06 – 10/07
 • cieľ projektu:

Vytvoriť podmienky pre odbornú spoluprácu MSP s organizáciami zameranými na oblasť vedy, výskumu, vývoja, skúšobníctva, expertíz a vzdelávania v spoločnom rakúsko-slovenskom regióne prostredníctvom špecializovaného, odborného Impulzného Inovačného Centra (IIC). Odborná  činnosť IIC bude zameraná na prenos know-how, transfer technológií a rozvoj spolupráce medzi cezhraničnými strediskami inovácie. Cezhraničným parternom VÚZ-PI SR v projekte je Schweisstechnische Zentralanstalt (SZA) Viedeň.

2. Výskum a vývoj žiarupevných ocelí novej generácie pre použitie pri ultrasuperkritických parametroch

        číslo projektu: APVV–P06905
        riešiteľ: Ing. Peter Brziak  
        termín riešenia: 08/05 – 07/07
        cieľ projektu:

Výskum a vývoj generácie nových typov nízko a vysokolegovaných feritických žiarupevných ocelí na báze koncepcie materiálov T24 a P91, pre prácu pri ultrasuperkritických parametroch  a ich zavedenie  do výrobnom programeu Železiarní Podbrezová a.s.

3. Spoľahlivosť žiarovo zinkovaných oceľových zváraných konštrukcií

        číslo projektu: APVV–P06705
        riešiteľ: Ing. Ľuboš Mráz, PhD. 
        termín riešenia: 08/05 – 07/07
        cieľ projektu:

Analýza podmienok vzniku trhlín v oblasti zvarových spojov oceľových konštrukcií zinkovaných po zvarení pomocou technologických skúšok. Na  základe výsledkov skúšok a štúdia literatúry vypracovať návrh odporúčaní a technologických opatrení na zabránenie  vzniku defektov tohto typu.

4. Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácie pre energetické celky s vyššou účinnosťou        

        číslo projektu: APVV–99–045105
        riešiteľ: doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
        termín riešenia: 03/06 – 02/09
        cieľ projektu:

Hodnotenie zvariteľnosti novej generácie žiarupevných ocelí typu T23, T24 a 9-12% Cr, komplexnými skúškami zvarových spojov vrátane heterogénnych (skúšky tečenia pri zvýšených teplotách, meraním zvyškových napätí a štruktúrnou a fázovou analýzou zvarových spojov), navrhnúť technologický postup zvárania pre rekonštrukciu (inovácie) energetických celkov. Návrh odporúčaní a technologických opatrení na zabránenie  vzniku defektov tohto typu.

5. Zdokonalenie uplatnenia ocele najnovším objavom vo vysokovýkonnom zváraní laserovým optickým káblom  (FIBLAS)


        číslo projektu: RFCS–CT–2006–00029
        riešiteľ: doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD.
        termín riešenia: 07/06 -06/09
        cieľ projektu:

Zavedenie novej technológie laserového zvárania vysokopevných ocelí do výroby potrubí a lodí. Ide o  projekt financovaný Komisiou pre výskum uhlia a ocelí (Research Fund of Coal and Steel - RFCS). Na riešení projektu sa zúčastňuje 12 organizácií. Úlohou VÚZ – PI SR je vyhodnocovanie štruktúrnych a mechanických vlastností zvarových spojov.

6. Aplikácia progresívnych zváračských metód kovových materiálov v priemyselnej výrobe (SK-CN-00506) – spolupráca s Čínou


        číslo projektu: SK–CN–00506 – MŠ SR
        riešiteľ: doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD. 
        termín riešenia: 01/06 - 12/07
        cieľ projektu:

Podpora bilaterálnej spolupráce odborných organizácií Výskumného ústavu zváračského v Harbine, Čínska ľudová republika a Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR. v oblasti vývoja a aplikácie nových zváracích materiálov, zváracích zariadení a hodnotenia zvariteľnosti konštrukčných materiálov.


7. Nadobudnutie kvalifikácie v kurzoch zvárania - prostriedok zvyšovania zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce


        riešiteľ: Ing. Jozef Gajdoš  
        termín riešenia: 12/05 - 09/06

8. Vzdelávanie nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania


        číslo projektu: 231/5121 MPSVR SR
        riešiteľ: Ing. Beáta Machová  
        termín riešenia: 06/06 - 06/08
        cieľ projektu:

Zvýšiť zamestnateľnosť cieľovej skupiny – dlhodobo nezamestnaných  s ukončeným základným a stredoškolským vzdelaním prostredníctvom realizácie programu ďalšieho vzdelávania a poskytnúť im doplňujúce teoretické poznatky a praktické zručnosti pre pracovné pozície akceptované a žiadané na trhu práce, na ktoré neexistuje formálna príprava v systéme slovenského školstva. Ide o mimoškolské vzdelávanie pre manažérske pozície v oblasti zvárania a defektoskopie (kurz pre medzinárodných Zváračských technológov  a kurzy nedeštruktívneho skúšania).

9. Ďalšie vzdelávanie absolventov stredných škôl v oblasti zvárania ako prostriedok rozšírenia kvalifikácie a uplatniteľnosti


        kód projektu: 11230220406
        riešiteľ: Ing. Beáta Machová  
        termín riešenia: 06/06 - 06/08
        Cieľ projektu:

Zvýšiť zamestnateľnosť absolventov stredných škôl prostredníctvom realizácie programu ďalšieho vzdelávania a poskytnúť im doplňujúce  teoretické poznatky a praktické zručnosti pre pracovné pozície akceptované a žiadané na trhu práce. Prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikátov v odbore zvárania pripraviť cieľovú skupinu na vznikajúce možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu  rozšírenej Európskej únie. Projekt svojím zameraním napĺňa globálny cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje: „Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a adaptabilnej pracovnej sile - Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily“.nedeštruktívneho skúšania).

1.    APVV

1. 1.   APVV-99-045105 „Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácie pre energetické celky s vyššou účinnosťou“,  SAV,  03/2006 – 09/2009.

Cieľom riešenia je zavedenie nových žiarupevných ocelí na výrobu energetických celkov tepelných elektrární a ich komponentov. Riešenie  je zamerané na  analýzu mechanizmov vzniku creepových trhlín vo zvarových spojoch, identifikáciu štruktúrnych zmien pri superkritických podmienkach a návrh experimentálneho stanovenia úrovne zvyškových napätí pre ZS v energetických celkoch pričom výsledkom tohto riešenia bude  návrh optimálnych technologických postupov zvárania nových žiarupevných ocelí.
Partneri projektu SES Tlmače, ÚMV SAV, TU Košice
Rozpočet projektu 5,83 mil. Sk

1.2.    APVV COST -0033-06 “Predlžovanie životnosti zariadení pracujúcich pri vysokých teplotách”, 02/2007 – 12/2008.
Cieľom riešenia je spresnená predikcia zvyškovej životnosti zariadení tepelných elektrární , čím sa eliminuje nebezpečenstvo havárie a zvýši sa ekonómia ich prevádzkovania, tj. určenie vzťahu medzi stavom mikroštruktúry identifikovateľným pomocou nedeštruktívnej metalografie a životnosťou komponentu. Riešenie využíva najmodernejšie diagnostické postupy lokálnej creepovej deformácie a metód kvantitatívnej metalografoickej analýzy.
Partneri projektu žiadni
Rozpočet projektu 3 516 675 Sk


1.3.  APVV-99-6905 “Výskum a vývoj žiarupevných ocelí novej generácie pre použitie pri superkritických parametroch”,  08/2005 – 07/2007.
Cieľom riešenia bolo optimalizácia výrobného procesu žiarupevných ocelí  
vyrábaných v Železiarniach Podbrezová a.s. a  porovnanie ich žiarupevných  
vlastností  (creepovými skúškami) s vlastnosťami podobných materiálov   
vyrábaných renomovanými firmami. 
Rozpočet projektu 5,2 mil. Sk
Partneri Železiarniach Podbrezová a.s. a

1.4.  APVV-99-6905 “Vývoj konštrukčných profilov z práškových zliatin hliníka s výnimočnými vlastnosťami”, ÚMMS SAV, Alufinal Žiar nad Hronom, VÚZ – PI SR, 08/2005 – 12/2007.
Cieľom riešenia bolo dosiahnutie vyhovujúcich úžitkových vlastností menej náročných výrobných procesov za studena izostaticky lisovaného a extrudovaného hliníka. Laboratórne skúšky potvrdili možnosť zníženia náročnosti výroby novo vyvinutým  postupom.
Rozpočet projektu 2,05 mil. Sk
Partneri projektu ÚMMS SAV, Alufinal Žiar nad Hronom

1.5.  Spoľahlivosť žiarovo zinkovaných oceľových zváraných konštrukcií (ev. č. APVV-P06705, 08/2006 – 07/2007.
Predmetom riešenia bola identifikácia príčin praskania oceľových zváraných konštrukcií pri žiarovom zinkovaní. Cieľom riešenia je návrh odporúčaní na zváranie oceľových konštrukcií určených na žiarové pozinkovanie. V rámci riešenia sa laboratórnymi skúškami  podarilo vyvolať charakter porušenia typický pre porušenie zinkovaných konštrukcií a stanovili sa i faktory, ktoré sú zodpovedné za vznik trhlín v oblasti zvarových spojov. 
Partneri projektu: ZIN, a.s.
Rozpočet projektu 2.2 mil.Sk

1.6.  Intenzifikácia šírenia a propagácie výsledkov výskumu a vývoja technológií zvárania materiálov, ( APVV LPP0229-06, 09/2006-06/2009).
Cieľmi projektu sú podpora a skvalitnenie sprístupnenia výsledkov výskumu a vývoja a poznatkov vedy a techniky v oblasti zvárania a príbuzných technológií – všeobecne spájania materiálov odbornej verejnosti a prispieť k urýchleniu a podnieteniu zavedenia inovatívnej výroby zváraných konštrukcií a zvarkov a povrchových vrstiev v strojárskom, elektrotechnickom, energetickom, chemickom a hutníckom priemysle a tým k prechodu na znalostnú ekonomiku v SR. Skvalitnenie sa týka obsahu a formy vydávania a poskytovania časopisu „Zváranie-Svařování“ ako aj prípravy a spracovania internetového portálu „Zváranie“ a „Welding“.
Rozpočet projektu 2 433 480 Sk
Partneri projektu: žiadni

1.7.  Výskum plnených drôtov na naváranie veľkoplošných plechov odolných voči abrázii, projekt APVV 0661-07, 09/2008-12/2010
Cieľom projektu je vývoj plnených drôtov priemeru 3,2 mm pre naváranie 1-vrstvových
návarov rozkyvom s vlastnou ochranou. Drôty sú určené na vyhotovenie návarov určených pre prácu v podmienkach silnej abrázie, abrázie a rázu a abrázie za zvýšených teplôt. Vývoj plnených drôtov určených na naváranie abrazívnych platní má za cieľ nahradiť v súčasnosti dovážané abrazívne platne zo zahraničia  výrobkami VÚZ - PI SR.
Rozpočet projektu :  APVV - 2 152 000,- Sk       VÚZ - PI SR - 2 152 000,- Sk
Partneri projektu žiadni

1.8. Vplyv fázových premien na úroveň zvyškových napätí zvarových spojov vysokopevných ocelí  (ev. č. APVT- 51-017602, 08/2002-06/2005)
Cieľom riešenia bolo posúdenie fázových premien vo zvarovom kove a teplom ovplyvnenej oblasti na úroveň zvyškových napätí v zvarových spojoch konštrukčných vysokopevných ocelí a stanovenie vplyvu zváracieho materiálu a tuhosti zvarových spojov na priebeh zvyškových napätí
Rozpočet projektu 1 527 000.-Sk
Partneri projektu žiadni


1.9.  Progresívne technológie zvárania a zváracie materiály pre stavbu a renováciu spoľahlivých zváraných konštrukcií (bilaterálna spolupráca SR – Čína), 2008-2009.
Ciele projektu: bilaterálna spolupráca . SR – Čína
Partneri projektu: Harbinský zváračský inštitút, Čína
Rozpočet projektu: 240 000.-Sk
 

2.    Iné národné projekty


2.1.  Projekt MH SR: 98-513-I-06 ČP 02: Aplikácia žiarupevných 9-12 % Cr ocelí v podmienkach Slovenského priemyslu, 01/1998-12/2000.
Hlavným cieľom bolo zavedenie ocele typu 9-12% Cr do výroby slovenského výrobcu vzhľadom na predpokladanú stúpajúcu spotrebu pri výrobe energetických zariadení doma a v zahraničí.
Rozpočet projektu 2,35 mil. Sk
Partneri Železiarniach Podbrezová a.s. a , SES Tlmače a.s.


2.2.   Návrh a aplikácia nových metód riadenia zásypu pri opravách potrubia DN 1200 a DN 1400, 04/2007-12/2009.
Predmetom riešenia projektu sú tenzometrické meranie deformácií v piatich myslených rezoch počas priebehu výkopu, zásypu a priebežne po zasypaní celého vybraného úseku potrubia. Výsledky nameraných hodnôt budú použité na verifikáciu modelu MKP. Cieľom riešenia úlohy je návrh riadeného zásypu potrubia zabezpečujúceho zníženú úroveň prídavných napätí.
Rozpočet projektu 14 567 150 Sk
Partneri projektu STONECO s. r. o. Prievidza

2.3.    Projekt MH 2000 VTP 26-152-03-04
Výskum materiálových a technologických podmienok opráv vybraných komponentov JEZ a predikcia zvyškovej životnosti odstredivo odlievaných rúr, 07/2000 – 12/2002.
Ciele projektu:
zabezpečenie prevádzky blokov jadrových elektrární V1, V2 a 1.a 2. bloku EMO;
predĺženie životnosti stávajúcich blokov jadrových elektrárni;
výskum metalografických metód a skúšok dokumentujúcich odolnosť návarov voči koróznemu poškodeniu a vzniku horúcich trhlín;
predikcia zvyškovej životnosti reformingových, pyrolýznych a iných odstredivo odlievaných vysokoloegovaných materiálov pracujúcich v creepovom režime.
Rozpočet projektu: 22,950 mil. Sk (11,475 mil. Sk – štátny rozpočet ,  11,475 mil. Sk – iné zdroje) 
Partneri projektu :  Duslo Šaľa, a. s, Slovnaft a.s. , SE a.s.    
     
2.4.  Projekt MH 2003 SP 26 028 OA 05 „Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu“,
nositeľ a koordinátor projektu VÚZ – PI SR,  07/2003 – 12/2005.
Cieľom riešenia boli:
- optimalizácia zvárania moderných ocelí najmä pre výrobu automobilov, rúrovodov ,    energetických celkov;
zvárané oceľové konštrukcie vystavené extrémnemu dynamickému a rázovému namáhaniu;
nové intenzívne technológie oblúkového zvárania vrátane automatizácie zváracích komplexov;
nové procesy laserových, elektrónolúčových a plazmových technológií a systémy ich riadenia;
nové zváracie prídavné materiály na zváranie, naváranie a spajkovanie pre intenzívne technológie oblúkového zvárania s rešpektovaním požiadaviek ekológie pri ich výrobe a aplikácii;
nové vysokopresné polohovacie moduly pre laserové , elektrolúčové a oblúkové zváracie pracoviská a progresívne modulárne komplexy na delenie kovových materiálov plazmou a laserom;
Rozpočet projektu 105,440 mil. Sk
Partneri projektu ZŤS Vývoj a Výskum a.s., Dubnica nad Váhom; SPINEA s.r. o. Prešov; Prvá zváračská a.s. Bratislava; STU - MTF Trnava; STU- FEI Bratislava; MLC Bratislava; SYPRIN s.r.o., Bratislava; Vývoj Martin a.s.


3.    Projekty spolufinancované Európskym sociálnym fondom


3.1. „Cezhraničná spolupráca vedy a techniky s malými a strednými podnikmi prostredníctvom Inovačného Impulzného Centra (IIC)“
programu INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko (ev. č. 141110100002, termín riešenia 03/2006 – 10/2007).
Rozpočet:  6 200 000.- Sk.
Predmetom riešenia projektu bolo vytvorenie podmienok pre odbornú spoluprácu MSP v spoločnom rakúsko-slovenskom regióne prostredníctvom inovačno-impulzného centra, zameraného na prenos know-how medzi organizáciami zameranými na oblasť vedy, vývoj, skúšobníctvo, expertízu a vzdelávanie a hospodárskymi subjektmi – MSP

3.2.   Vzdelávanie nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania 06/2006 – 06/2008. Kód: 13110100010
Cieľom projektu bolo zvýšiť zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných s ukončeným základným a stredoškolským vzdelaním z okresov Bratislava, Pezinok a Malacky prostredníctvom realizácie programu ďalšieho vzdelávania a to v kurzoch zváračských technológov a v kurzoch nedeštruktívnej kontroly. V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3 sa projekt  realizoval s podporou Európskeho sociálneho fondu a MPSV SR.
Partneri projektu žiadni
Rozpočet projektu 6 766 360 Sk

3.3.    Ďalšie vzdelávanie absolventov stredných škôl v oblasti zvárania ako prostriedok rozšírenia kvalifikácie a uplatniteľnosti 06/2006 -06/2008. Kód: 1123022040
Cieľom projektu bolo zvýšiť zamestnateľnosť absolventov stredných škôl prostredníctvom realizácie programu ďalšieho vzdelávania a to v kurzoch zváračských špecialistov a v kurzoch zvárania. Účasť na kurzoch im umožní získať teoretické poznatky a praktické zručnosti pre pracovné pozície akceptované a žiadané na trhu práce. Projekt sa realizoval v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje s podporou z Európskeho sociálneho fondu a rozpočtu MŠ SR.
Partneri projektu žiadni
Rozpočet projektu 7 733 406 Sk

3.4.    Podpora inovačnej aktivity živnostníkov, malých a stredných podnikateľov 08/2006 – 03/2008. Číslo: 14111-007
Ciele projektu
vytvoriť podmienky na účinnú podporu inovačnej aktivity živnostníkov, malých a stredných podnikateľov (MSP)
vybudovať "Prezentačné a overovacie centrum" (POC) v Bratislave vybavené 2 vzorovými produkčnými, overovacími a vzdelávacími dielňami s príslušným technologickým zariadením
poskytovať odborné poradenské služby
Rozpočet projektu 8 918 930 Sk
Partneri projektu Slovenský živnostenský zväz, Österreichischer Grenzlandverein (ÖGLV) Rakúsko
 

4.    Projekty EU a medzinárodné projekty


4.1.    SMART WELD, projekt 5. RP EÚ č. GD1-2000-25352, 
03/2001 –08/2004. V rámci projektu boli vyvinuté tzv. inteligentné  prídavné materiály a postupy pre zváranie v energetike,  spracovali sa technické možnosti výroby ocele T24 v Železiarniach Podbrezová, pomocou fyzikálnej simulácie zahraničný partner vyvinul metódu ACT (accelerated creep tests).
Partneri projektu Na riešení projektu sa zúčastnilo 12 organizácií z EU
Rozpočet projektu 282 849 € ,celkové náklady 2 689178€

4.2.    COST 522 „Steam power plant“, „boiler group“ a „welding group“ 
2000 – 2004, vývoj európslek varianty ocelel P91 (P911). VÚZ – PI SR spolupracoval na skúškach zvariteľnosti.
Cieľom projektu bolo vyvinúť žiarupevnú oceľ s parametrami presahujúcu vlastnosťami oceľ P91.
Rozpočet:  cca. 45 mil EUR
Partneri: cca. 55 partnerov

4.3.   COST 536 „Alloy development for critical components of environmentally friendly steam Power Plant“ „Welding Group“ a zástupca SR v Management  Committee of COST Action 536, 2004 – 2009, pokračovanie COST 522, vývoj nových ocelí na báze Cr, Mo, W, B.
Pokračovanie projektu COST 522.
Rozpočet:  cca. 55 mil EUR
Partneri: cca. 65 partnerov

4.4.  COST 538 „High Temperature Plant Lifetime Extension“, zodpovedný riešiteľ WP2 „ferrous alloys“, 2004 – 2008, a zástupca SR v Management  Committee of COST Action 538, 2004 – 2008,  tvorba nových postupov a metodík na ztanovenie zvyškovej životnosti materiálov pracujúcicj v creepovom režime.
Rozpočet projektu hradená mobilita
Partneri 45 partnerov z EU

4.5.  MATJOINCONF, projekt 6.RP EÚ č. NMP3-CT-2004-03354,2004 – 2005.
Predmetom riešenia boli konštrukčné materiály v náročných prevádzkových podmienkach.
Rozpočet projektu 63 050€ (príspevok EÚ 50 000€)
Partneri projektu ÚMMS SAV, Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska
Projekt 15
Projekt MH 2003 SP 26 028 0B 01 „Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií -  Riadené predlžovanie životnosti energetických zariadení”, nositeľ projektu VUJE a.s.,  „Diagnostické metódy extrémne namáhaných zariadení, MH (MŠ) SR + iné zdroje, 2003 – 2005.
Cieľom projektu bola implementácia nových postupov NDT to podnikových smerníc SE a.s..
Rozpočet projektu 105 000 tis. Sk
Koordinátor projektu: VÚZ – PI SR

4.6.  Vývoj mobilného laserového zvárania na zvýšenie produktivity a kvality stavby lodí a ich opráv v dokoch - projekt 5. RP EÚ (DOCKLASER , ev.č. GRD2-2001-51806, 09/2002 – 02/2006)
Cieľom projektu bolo vyvinúť prenosné hybridné laserové zariadenie na zváranie, opravy zváraním a rezanie v lodeniciach . VÚZ – PI SR sa na riešení podieľal hodnotením kvality zvarových spojov pre výber optimálneho návrhu technológie zvárania.
Rozpočet projektu  28 000 €
Partneri projektu Odense Steel Sphipyard Ltd., Dansko – koordinátor
IZAR, Španielsko; DNV Norsko; SLV Mecklenburg-Vorpommern, SRN; SVL Halle, SRN; FORCE , Dansko; Mobil Laser Tec GmbH, SRN; Inteligent Welding Automation ApS (IWA), Dansko; Fronius Schweissmachinen Produktions GmbH, Rakusko


4.7.   Vývoj prídavných materiálov pre zváranie žiarupevných 9-12% Cr ocelí, UK ministry of Trade and Economy + The Welding Institute Cambridge, UK, vedúci riešiteľ, 2000.
Rozpočet projektu: neznámy
Partneri: TWI Cambridge

4.8.   „Aplikácia progresívnych zváračských metód kovových materiálov v priemyselnej výrobe - spolupráca s Čínou“ (ev. č. SK-CN-00506 - MŠ SR, termín riešenia 01/2006 – 12/2007).
Predmetom projektu bola podpora bilaterálnej spolupráce medzi  Výskumným ústavom zváračským v Harbine, Čínskej ľudovej republike a v Bratislave. Cieľom projektu bolo otvorenie vedecko - technickej spolupráce v oblasti vývoja a aplikácie nových zváracích materiálov, zváracích zariadení a hodnotenia zvariteľnosti konštrukčných  materiálov. V rámci tohto projektu sa uskutočnili návštevy expertov na pracoviskách v Šanghaji a v Bratislave. Odborní pracovníci VÚZ – PI SR v rámci projektu navštívili svetovú zváračskú výstavu v Šanghaji.
Na riešení projektu sa zúčastňuje 2 organizácie Výskumným ústavom zváračským v  
Harbine, ČĽR a VÚZ – PI SR. Rozpočet projektu 400 tis. Sk

4.9.  WELDSPREAD - European transfer models for welding personnel certification (EWF), 2007 –2009.
Termín riešenia: 2007-2009
Ciele projektu
propagácia systému kvalifikácie/certifikácie v celej Európe,
podpora harmonizovanému európskemu systému skúšok umožňujúcemu hodnotenie školenia a kvalifikácie spoločným postupom a pravidlami,
zvýšenie kvality a spoľahlivosti kvalifikačno / skúšobno / certifikačného systému a zmenšenie kultúrnej a jazykovej medzery pri jeho zavádzaní,
harmonizácia EWF skúšobného systému zavedeného na európskej úrovni v                 krajinách a jeho prepojenie so systémom IIW,
zabezpečenie prístupu k priebežnému odbornému vzdelaniu a certifikácii, pre celoživotné kompetencie a lepšiu zamestnanosť zváračských odborníkov bez ohľadu na národné hranice,
Rozpočet celého projektu: 354 102.- EURO (265 575.-EURO LEONARDO grand, 88 527 EURO vlastné zdroje)
Partneri projektu: Európska federácia pre zvárania, spájanie a rezanie, Oeiras, Portugalsko, Česká zváračská spoločnosť, Praha, Česká republika, Univerzita Thesaloniki, Grécko, Vysoká škola technická Kaunas, Litva, Maďarská spoločnosť technológie zvárania a skúšania materiálov, Budapešť, Maďarsko, Rumunská zváračská spoločnosť, Timisoara, Rumunsko, Inštitút zvárania, Ljubljana, Slovinsko, Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR, Bratislava, Slovenská republika

4.10.  EURODATA - Online Examination database for Harmonized Training, 10/2007-09/2009.
Ciele projektu:
Rozšírenie a implementácia databázy harmonizovaných otázok do systému vzdelávania zváračských odborníkov vrátane ich inovácie a prekladu do národných jazykov organizácií zúčastňujúcich sa riešenia projektu. Systém harmonizovaných otázok na skúšanie vedomostí absolventov kurzov zváračských odborníkov je budovaný EWF už rad rokov. V roku 2008 EWF/IAB začína s povinnou aplikáciou 25 % súboru otázok z  centrálnej databázy EWF/IAB pre každý kurz vyššieho zváračského personálu. Cieľom zavedenia centrálnej databázy skúšobných otázok je zabezpečiť komparatívny indikátor vedomostí absolventov kurzov v jednotlivých krajinách. 
Rozpočet celého projektu:
306 284.-EURO (229 713 EURO LEONARDO grand, 76 571.-EURO vlastné zdroje)
Partneri projektu:
Európska federácia pre zvárania, spájanie a rezanie, Oeiras, Portugalsko, Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt, Duisburg, SRN, Výskumný ústav zváračský, Janov, Taliansko, Inštitút zvárania a kvality, Oeiras, Portugalsko, Rumunská zváračská spoločnosť, Timisoara, Rumunsko, Výskumný ústav zváračský, Ljubljana, Slovinsko 

4.11.  WELDICTION PLUS – Welding Multimedia Dictionaty, 11/2007-10/2009.
Termín riešenia: 2008-2010
Ciele projektu: Projekt je zameraný na transfer multimediálneho viacjazyčného slovníka vyvinutého v rámci projektu WELDICTION I obsahujúceho cca 150 termínov z oblasti zváracích procesov, zváracích zariadení, zváracích materiálov, zváraných materiálov a podmienok zvárania, ich definície/charakteristiky v ôsmich jazykoch, náčrtky a video záznamy vybraných pojmov. Cieľom projektu je technická inovácia software, preklad existujúcich pojmov do slovenčiny a češtiny a jeho ďalšie rozšírenie.
Rozpočet celého projektu:
225 .864,50- EUR (169.397,-EUR LEONARDO grand, 56 467,50.-EURO vlastné zdroje)
Partneri projektu:
EWF, VuZ-PI SR, Institut za Varilstvo, Kaunas technology college, University Thesaloniki, Greece, Rumunská zváračská spoločnosť, Maďarská asociácacia MhTE

4.12. EduMECCA - New Educational Models that Encourage Creative transfer of Competence and Acquaintance in LL, 01/2009-12/2010.
Ciele projektu:
Vytvoriť scenár  metodológiou ABT (activity based training) pre IWE
Vyvinúť iPOD/iPHONE hlasovací systém okamžitou spätnou väzbou
Vytvoriť kurzy inštruktorov
implementovať digitálne zariadenia do výučby
Rozpočet celého projektu:
400 780.-EURO (299 993.-EURO LEONARDO grand, 100 787.-EURO vlastné zdroje)
Partneri projektu:
HiST Trondheim, Norway, Smartcom Sweden Stockholm, MHtE Budapest, Hungary, VuZ-PI SR Bratislava, Slovakia, IzV Ljubljana, Slovenia, University of Huddersfield Huddersfield, UK

4.13. Cezhraničná spolupráca vedy a techniky s malými a strednými podnikmi  prostredníctvom Inovačného Impulzného Centra (IIC) - program INTERREG IIIA Rakúsko Slovensko 03/2006 - 10/2007
Termín riešenia: 2005-2007
Ciele projektu: Vybudovanie centra pre spoluprácu s malými a strednými podnikmi
Rozpočet projektu 6 409 750 Sk
Partneri projektu: SchweisstechnischeZentral Anstalt Viedeň, Rakúsko

4.14. EuroMECCA – European Models for Extended Cost-efficient in Company and Accreditation training
Termín riešenia: 11/2008 – 10/2010
Ciele projektu:
Transfer výsledkov projektu MECCA, Kurzy pre IW, Výcvik inštruktorov, Zaviesť novú metódu vzdelávania ABT (activity based training), Využívať digitálne zariadenia pri vzdelávaní
Rozpočet projektu:
690 208.-EURO (499 839.-EURO LEONARDO grand, 190 369.-EURO vlastné zdroje)
Partneri projektu
Smartcom Sweden Stockholm, Sweden, VuZ-PI SR Bratislava, Slovakia, MHtE Budapest, Hungary, Psibeta Volos, Greece, QM Soft Oslo, Norway

4.15. Advanced Creep, č. p. GTC2-2000-33051, ferrous alloys“ group (ECCC), mobilita,09/2001 – 08/2005,
Tvorba európskej databázy výsledkov creepových skúšok, výsledkom sú „master“ krivky zohľadňujúcej reálne vlastnosti materiálov.
Rozpočet projektu hradená mobilita
Partneri 40 partnerov zo 14 krajín EÚ

4.16. LLP Leonardo da Vinci - Certification of Welding Coordinators related with LLP

Termín riešenia: 2009-2011

Cieľ projektu: Spoluprácou VÚZ - PI SR a EWF zaviesť medzinárodne uznávaný systém certifikácie zváračských odborníkov v IZV, d.o.o., v Slovinsku

Rozpočet projektu: 43 155 € (10 789 € vlastné zdroje)

Partneri projektu: Institut za varilstvo, d.o.o. (Slovinsko), EWF (Portugalsko), VÚZ - PI SR (Slovensko)

Project Presentation VARILNA TEHNIKA - CWC1

4.17. LLP Leonardo da Vinci - Disseminating New Models for Plastic Welding Education

Termín riešenia: 2010-2012

Cieľ projektu: Zvýšenie počtu certifikovaných zváračov v rámci oblasti zvárania plastov. Demonštrácia relevantnosti Európskeho harmonizovaného vzdelávania v rámci komunity zvárania plastov a implementácia nových pedagogických metód do škôl v Nórsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Rozpočet projektu: 43 314 €

Partneri projektu: VITEC AS (Nórsko), HiST (Nórsko), MHtE (Maďarsko), Institut za varilstvo, d.o.o. (Slovinsko), , VÚZ - PI SR (Slovensko)

Leaflet - EuroPlast

 

4.18.  LLP Leonardo da Vinci – Innovation in Distance Learning Welding Courses

Termín riešenia: 2010-2012

Cieľ projektu: Rozvoj nových techník dištančného vzdelávania s cieľom zvýšenia počtu kvalifikovaných zváračov v Bulharsku, na Slovensku, v Španielsku a v Turecku.

Rozpočet projektu: 46 726,90 €

Partneri projektu: IMS BAS (Bulharsko), EWF (Portugalsko), SLV-Duisburg (Nemecko), CESOL (Španielsko), GSI SLV-TR (Turecko), VÚZ - PI SR (Slovensko)

 

4.19. INTERREG - SMILE  - Steel Market Innovation

Termín riešenia: 2011-2014

SMILE  - Steel Market Innovation

Cieľ projektu - zvyšovanie kvalifikácie personálu vo zváraní v oblasti navrhovania oceľových zváraných konštrukcií.

Rozpočet projektu: 270 100,64 €

Partneri projektu: SZA - Schweißtechnische Zentralanstalt Institut der Schweiß-, Verbindungs- und Prüftechnik (Rakúsko), VÚZ - PI SR (Slovensko)

Web stránka: http://www.smileproject.eu/