Výskum a vývoj

Výskum materiálov a ich zvariteľnosti

Výskum je zameraný na štúdium degradačných procesov vyvolaných zváraním a príbuznými technológiami a optimalizácie vlastností zvarových spojov, pevnostných charakteristík (statických, únavových, creepových) materiálov a ich zvarových spojov, stavu napätosti a deformácií zvarových spojov a konštrukcií a metód ich zmenšovania, vlastností povrchových vrstiev materiálov, návarov a nástrekov, únosnosti a životnosti zváraných konštrukcií, napr. tlakových nádob, potrubí, špeciálnych konštrukcií, príčin vzniku, spôsobu a typu mechanického a korózneho porušenia.


Výskum spoľahlivosti zváraných konštrukcií

Výskum spoľahlivosti zváraných konštrukcií je zameraný na navrhovanie zvarových spojov konštrukcií, hodnotenie technologickosti zváraných konštrukcií, hodnotenie zvyškovej životnosti materiálov a zváraných konštrukcií, posudzovanie vhodnosti riešení pre daný účel z hľadiska spôsobu ich namáhania.

 

Výskum a vývoj technológií zvárania a príbuzných procesov

Výskum a vývoj fyzikálno-metalurgických a technologických procesov zvárania a navárania oblúkovými metódami - obalenými elektródami, zváraním v ochranných atmosférach plynov MIG/MAG a TIG, zváraním pod tavivom, zváraním plazmou, zvárania odporovými metódami - bodovým zváraním, výstupkovým zváraním (v lise) a stykovým zváraním, zvárania plameňom, striekania a nanášania povrchových vrstiev plameňom, plazmou, tepelného delenia kyslíkovo-acetylénovým plameňom, plazmou, tepelného spracovania materiálov, zvarových spojov, a povrchových vrstiev, vibračného spracovania zvarových spojov, zvarkov, odliatkov a výkovkov. Vývoj technológie zvárania konkrétnych zvarkov a zváraných konštrukcií pre ručné, mechanizované, automatizované aplikácie. Štúdium vlastností povrchových vrstiev materiálov, návarov a nástrekov, vrátane stanovenia tribologických charakteristík.


Výskum a vývoj priemyselných aplikácií

Výskum a vývoj priemyselných aplikácií zameraný na technológie zvárania zvarkov, tepelné spracovanie materiálov, zvarových spojov, a povrchových vrstiev, vibračné spracovanie zvarových spojov, zvarkov, odliatkov a výkovkov. povrchové úpravy, opravy zváraním a naváraním, spájkovanie.


Vývoj zváracích materiálov

Výskum vlastností, kvality a vplyvu jednotlivých surovín a zložiek zváracích materiálov (zložiek a prvkov obalu, jadra, taviva) na metalurgické, technologické, operatívne a ďalšie vlastnosti zváracích materiálov.
Vývoj zváracích materiálov: obalených elektród (na zváranie nelegovaných ocelí, nízkolegovaných žiarupevných ocelí, ocelí pre energetické jadrové zariadenia; na naváranie vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami, na zváranie plynovodov a ropovodov a pod.),drôtov a tyčiniek na zváranie, naváranie a na žiarové striekanie,plnených drôtov a tyčiniek na naváranie vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami (odolné proti rôznym druhom opotrebenia; abrázii, erózii, kavitácii, korózii atď.),spájok na spájkovanie ocelí, medi, hliníka a ich zliatin (tyčinkové, pastovité, práškové a iné spájky),tavených tavív na zváranie a naváranie pod tavivom (plnou a plnenou elektródou, páskovou elektródou),tavív na spájkovanie ocelí, medi, hliníka a ich zliatin (tekutých, pastovitých – na plameňové a kapilárne spájkovanie, na spájkovanie ponorom a vo zvlnenom kúpeli pre elektrotechniku atď.),kovových práškov na nanášanie a striekanie plameňom, plazmou a laserom.Výskum environmentálnych a hygienických vlastností zváracích materiálov.


Vývoj strojov a zariadení

Vývoj jednoúčelových strojov a zariadenína oblúkové, odporové, plazmové technológie zvárania a navárania, na tepelné delenie kyslíkovo-acetylénovým plameňom, plazmou,
na vibračné spracovanie zvarkov.
Vývoj prvkov strojov, zariadení a pracovísk na zváranie a príbuzné technológie (horáky, hubice, technologické hlavice a pod.).
Vývoj polohovadiel, manipulátorov, upínacích a zváracích prípravkov.
Modernizácia jednoúčelových a univerzálnych strojov a zariadení.
Stanovenie technologických, manipulačných, kontrolných, bezpečnostných, environmentálnych, hygienických a ďalších podmienok pre vývoj strojov, zariadení a pracovísk.