Automobilový priemyselNašou stratégiou je vytváranie pridanej hodnoty pre automotive firmy prostredníctvom znižovania nákladov, rozvoja progresívnych riešení a inovácie produktov a procesov. Naša unikátna výskumno-vývojová, demonštračná a výrobná základňa umožňuje efektívne navrhnúť, realizovať a aplikovať do praxe inovatívne materiálové a technologické riešenia. Našim klientom poskytujeme zároveň profesionálnu podporu a komplexný servis aj v zaškolení a certifikácii personálu.

» Brožúra na stiahnutie « 
 • OBLASTI SPOLUPRÁCE

Našou misiou je pomáhať partnerom prekonávať súčasné technologické výzvy a pripraviť ich na trendy budúcnosti, ako napr.:

 • znižovanie hmotnosti komponentov prostredníctvom využitia potenciálu vysoko pevných ocelí, hliníka, horčíka, kompozitov, plastov, resp. ich kombinácií
 • zavádzanie alternatívnych technológií zvárania, spájania, lepenia
 • zavádzanie metód spájania heterogénnychmateriálov, vrátane riešení pre motorickú časťa palivové články

PRODUKTY A SLUŽBY

Naše služby v oblasti zavádzania nových technológií zahŕňajú:

 • vývoj a optimalizácia procesov zvárania, spájania a bezolovnatého spájkovania a lepenia
 • návrh, realizácia, pilotné prevádzkovanie a integrácia jednoúčelových zváracích zariadení a pracovísk do výrobného procesu
 • zlepšovanie úžitkových vlastností materiálov (odolnosť vočiopotrebeniu, korózna odolnosť) prostredníctvom aplikácie na mieru šitých funkčných vrstiev a povrchových úprav
 • podpora pri výbere dodávateľov komponentov a materiálov
 • vývoj na mieru šitých prídavných materiálov

Naše služby oblasti prípravy sériovej výrobynerozoberateľných spojov v automobilovom priemysle: 

 • analýza komponentu, posúdenie požiadaviek
 • prvotný návrh alternatív metód zvárania/spájania
 • pevnostné výpočty únosnosti spojov - numerická simulácia ako podpora optimalizácie produktov a procesov
 • návrh konštrukčných a materiálových modifikácií realizácia modelových vzoriek spojov
 • skúšky spojov so stanovením prevádzkových kritérií
 • konečný návrh spoja
 • realizácia svedočných kusov na existujúcich zariadeniach
 • návrh automatizácie a robotizácie procesu
 • vývoj a výroba priemyselného zariadenia
 • spolupráca pri obstarávaní zariadenia od tretej strany
 • návrh a výroba prípravkov (upínacích systémov)
 • realizácia overovacej série
 • akceptačné skúšky produktu
 • asistencia pri dlhodobej výrobe (výroba špecializovaných spotrebných komponentov, nástrojov)

Zavádzame nasledujúce technológie zvárania a spájania:

 • oblúkové metódy (MIG-MAG, TIG, ZPT, ROZ)
 • odporové metódy (bodové, švové, výstupkové)
 • lúčové metódy (laserové zváranie, laserové naváranie, elektrónovolúčové zváranie)
 • metódy zvárania v tuhej fáze (trecie zváranie, trecie zváranies premiešaním, difúzne zváranie, zváranie tlakom za studena)
 • spájkovanie (mäkké, tvrdé, vysokoteplotné vákuové spájkovanie)
 • lepenie

Skúšobné laboratóriá

 • Skúšanie materiálov, simulácie v laboratórnych podmienkach a ďalšie merania vykonávajú naši odborní pracovníci v novo-vybudovaných akreditovaných laboratóriách analytickej chémie, metalografie a korózie, mechanických skúšok a nedeštruktívnej kontroly (NDT).
 • Metalografické a fraktografické skúšky materiálova zvarových spojov (vrátane komplexnej PMI)
 • Svedočné programy, porovnávacie skúšky privýbere dodávateľov
 • Fyzikálna simulácia výrobných procesov a prevádzkového zaťažovania
 • Analýzy príčin poškodenia materiálov a ich zvarovýchspojov (vrátane návrhu nápravných opatrení)
 • Rozbory chemického zloženia materiálov a zvarových spojov
 • Skúšky koróznej odolnosti materiálov (napr. v soľnejkomore – rozstrekovaním soľnej hmly alebo zavádzaním oxidu siričitého)
 • Dynamické a statické mechanické skúšky kovových a nekovových materiálov, polymérov a kompozitova ich zvarových spojov
 • Vývoj a realizácia štandardných aj na mieru šitých NDT metód
 • Podpora kvality výroby

Vzdelávanie a certifikácia

VÚZ je autorizovaným nominovaným orgánom (ANB) v oblasti vzdelávania, skúšania a certifikácie zváračského personálu v systéme EWF a IIW a certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo zváraní a nedeštruktívneho skúšania v systéme SNAS.

Pre našich klientov v oblasti automobilového priemyslu vytvárame na mieru šité komplexné vzdelávacie programy v oblastizvárania a nedeštruktívneho skúšania (NDT), vrátane poradenstva s ohľadom na slovenskú legislatívu, ako aj podnikové normy zákazníkov.

Na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti Vám naši odborníci vedia zabezpečiť špecializované školenia v NDT, ktoré sú vytvorené priamo na podmienky výrobných procesov a potrieb v automobilovom priemysle.

Zabezpečujeme školenie personálu v našich špecializovaných učebniach a laboratóriách, priamo u zákazníka alebo v najbližšej zváračskej škole. Organizujeme vzdelávanie aj pre školiaci personál v danej oblasti. Rovnako školíme pre firmy aj personál, ktorý zabezpečuje školenia po organizačnej stránke.

 

REFERENCIE

VÚZ spolupracoval s automobilovým priemyslom na spoločných projektoch pri modernizácii zváracích technológií a materiálov s určením pre najnáročnejšie aplikácie a na automatizované technologické komplexy, s cieľom produkovať zvary tenkostenných plechov zložitých tvarov bez defomácií. Ďalej sme riešili problémy so základným materiálom, ich zvariteľnosťou a zameriavali sme sa na elimináciu defektov zváraných spojov zmenou technológie alebo úpravou parametrov zvárania.

NAŠI PARTNERI

Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava, PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava a Kia Motors Slovakia Žilina