Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaCertifikačný orgán pre výrobky vo VÚZ je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065. VÚZ je Autorizovanou osobou SK07 podľa zákona č. 133/2013 Z.z. autorizonou Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Autorizovanou osobou SKTC-115 podľa zákona č. 56/2018 Z.z. autorizovanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Notifikovanou osobou 1297.
Autorizovaná osoba SKTC-115

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona č. 56/2018 Z.z. autorizoval Výskumný ústav zváračský ako Autorizovanú osobu SKTC-115 na schvaľovanie postupov na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1. bod 3.1.2.


Autorizovaná osoba SK07

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., autorizovalo Výskumný ústav zváračský ako Autorizovanú osobu SK07 na:

-  certifikáciu výrobkov
-  certifikáciu riadenia výroby
-  ako skúšobné laboratóriu.

osvedčenie SK07