Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaVÚZ je autorizovaný orgán skúšobníctva s dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami zo skúšania domácich a zahraničných výrobkov. Ponúka služby a spoluprácu odborníkov pri:

- posudzovaní zhody určených výrobkov podľa technických požiadaviek ustanovených 
  Smernicami Európskeho parlamentu a Rady a nariadeniami vlády SR a technickými 
  normami,
- typových skúškach, na základe ktorých môže výrobca, resp. dovozca vydávať
  prehlásenia o zhode výrobkov so súvisiacimi predpismi a  dotknutými technickými
  normami a špecifikáciami,
- vykonávaní skúšok, vypracovaní   protokolov o skúškach, certifikátov a návrhov
  vyhlásení o zhode,
- posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov, certifikácii
  výrobkov, certifikácii riadenia výroby,
- posudzovaní výrobkov, kovových konštrukcií a vyhotovení konštrukcií, stavebných skúškach,
- expertízach, hodnoteniach a analýzach pre výrobcov, kontrolné orgány.
Autorizovaná osoba SK07

Ministerstvom dopravy a výstavby SR, podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., autorizovalo Výskumný ústav zváračský ako Autorizovanú osobu SK07 na:

-  certifikáciu výrobkov
-  certifikáciu riadenia výroby
-  ako skúšobné laboratóriu.

Osvedčenie o autorizácií č. SK07 na výkon _2019