Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaCertifikačný orgán pre výrobky vo VÚZ je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065. VÚZ je Autorizovanou osobou SK07 podľa zákona č. 133/2013 Z.z. autorizonou Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Autorizovanou osobou SKTC-115 podľa zákona č. 56/2018 Z.z. autorizovanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Notifikovanou osobou 1297.
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

Certifikačný orgán pre výrobky akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonáva certifikáciu výrobkov v rozsahu akreditácie (osvedčenie o akreditácii P-009_6.2021).

 

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1297

NO vykonáva schvaľovanie postupov zvárania, resp. spájkovania pre tlakové zariadenia podľa smernice EPaR 2014/68/EU prílohy I., bod 3.1.2. 

Tlačivo: žiadosť o schválenie postupov zvárania, resp. spájkovania T102-COV

NO vykonáva tieto činnosti podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ak sa na výrobok vzťahujú harmonizované normy:
  • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
  • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku v systéme 1 (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je certifikát o nemennosti parametrov a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.
  • certifikáciu zhody systému riadenia výroby v systéme 2+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom certifikát zhody systému riadenia výroby a následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

AUTORIZOVANÁ OSOBA SKTC-115 a SK07

AO SKTC-115 vykonáva schvaľovanie postupov zvárania, resp. spájkovania pre tlakové zariadenia podľa NV č. 1/2016 podľa prílohy 1, bod 3.1.2.

Tlačivo: žiadosť o schválenie postupov zvárania, resp. spájkovania T102-COV

 

AO SK 07 vykonáva tieto činnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy a výrobok je zaradený do skupiny výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:

  • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I+ (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné skúšky.)
  • certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I (Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu. Výstupom je SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
  • certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme II+ (Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu. Výstupom je SK certifikát systému riadenia výroby. Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.)
Tlačivo: žiadosť o posúdenie stavebného výrobku T62-COV

 

STRUČNÝ POSTUP CERTIFIKÁCIE

Postup certifikácie konkrétneho produktu zasiela certifikačný orgán na požiadanie klienta alebo mu je vysvetlený telefonicky po kontaktovaní certifikačného orgánu.

Klient zasiela formulár žiadosti na certifikačný orgán e-mailom ako PDF formát alebo poštou spolu s prílohami. Žiadosti, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke, zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie. Podpisom žiadosti súhlasí klien so Všeobecnými obchodnými podmienkami Certifikačného orgánu pre výrobku, ktoré sú uvedenné nižiše. Certifikačný orgán preskúma žiadosť a v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, tak vyzve klienta na doplnenie informácií alebo dokumentov. Potvrdená žiadosť zo strany certifikačného orgánu sa zasiela klientovi len na požiadanie. Certifikačný orgán vykoná hodnotenie samotného produktu skúškami alebo inšpekciou. Na základe výsledkov hodotenia a preskúmania procesu zo strany certifikačného orgánu rozhodne certifikačný orgán o udelení, resp. neudelení certifikácie.  V prípade neudelenia certifikácie, certifikačný orgán oznamuje klientovi rozhodnutie o neudelení certifikácie a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Certifikačný orgán zasiela po udelení certifikácie klientovi certifikačnú dokumentáciu (napr. certifikát, protokol o schválení postupu, správa). 

Certifikačný orgán udrživa informácie o certifikovaných produktoch. Certifikačný orgán spístupní uvedené informácie len na požiadanie.

 

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Sťažnosti a odvolania musia byť doručené na certifikačný orgán v písomnej forme doporučeným listom na adresu sídla spoločnosti: Výskumný ústav zváračský, Certifikačný orgán pre výrobky, Račianska 71, 831 52 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: cov@vuz.sk.

Postup na vybavovanie sťažností a odvolaní zasiela certifikačný orgán na vyžiadanie.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU PRE VÝROBKY

Všeobecné obchodné podmienky.pdf sú vždy prístupné v aktuálnej verzii a sú platné a účinné od 1.11.2020 a vzťahujú sa na nové prípady certifikácie od tohto dátumu.