Certifikačný orgán pre výrobky, Autorizovaná a Notifikovaná osobaCertifikačný orgán pre výrobky vo VÚZ je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065. VÚZ je Autorizovanou osobou SK07 podľa zákona č. 133/2013 Z.z. autorizonou Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Autorizovanou osobou SKTC-115 podľa zákona č. 56/2018 Z.z. autorizovanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Notifikovanou osobou 1297.
Notifikovaná osoba č. 1297

VÚZ je Notifikovanou osobou s prideleným identifikačným číslom 1297 na:

 • schvaľovanie postupov zvárania, resp. spájkovania podľa Smernice EPaR 2014/68/EU prílohy I., bod 3.1.2
 • stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/2011.

VÚZ je notifikovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10340, EN 15048-1, EN 15088
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 1090-1
 • Výrobková skupina Výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky 
 • Systém preukazovania zhody 2+
 • Špecifikácie: EN 13479, EN 14399-1
 • Výrobková skupina Potrubia, zásobníky a ostatné príslušenstvo, ktoré neprichádzajú do styku s vodou, určenou na ľudskú spotrebu 
 • Systém preukazovania zhody 3
 • Špecifikácie: EN 10255, EN 14800

Notifikovaná osoba vykonáva úlohu tretej strany.           

Výsledkom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov je vydanie dokumentu, na základe ktorého výrobca umiestni na výrobky znak CE a vydá Vyhlásenie o zhode. 

Výsledkom schvaľovania postupov zvárania, resp. spájkovania je Protokol o schválení postupu.

Výkony skúšok pri posudzovaní sú zabezpečované akreditovanými laboratóriami.

Pre overenie platnosti certifikátov, resp. protokolov o schválení vydaných notifikovanou osobou, kontaktujte nás na e-maily: cov@vuz.sk 

Dole v tabuľke je zoznam platných a neplatných certifikátov vydaných Notifikovanou osobou na stavebné výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) 305/2011.

platné certifikáty č.:

 

 

 

       

 

 

neplatné certifikáty č.:

 

1297-CPR-0005

                 

1297-CPR-0001

 

1297-CPR-0006

                 

1297-CPR-0002

 

1297-CPR-0007

                 

1297-CPR-0003

 

1297-CPR-0008

                 

1297-CPR-0004

 

1297-CPR-0009

                     

1297-CPR-0010

                     

1297-CPR-0011

                     

1297-CPR-0012

                     

1297-CPR-0013

                     

1297-CPR-0014