Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Certifikačná schéma EWF/IIW predstavuje jednotný mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že podmienky certifikácie stanovené Doc.EWF-650r3-14, resp. Doc.IAB-341r2-12 boli splnené a že certifikované osoby v rámci členských krajín EWF a IIW splnili rovnaké podmienky a dosiahli rovnakú úroveň kvality. Certifikácia sa zameriava na aktuálnu kvalifikáciu a vyžaduje trvalé zlepšovanie. Certifikačná schéma poskytuje organizáciám spôsob, ktorým preukážu súlad s normou STN EN ISO 14731.

Od 01.08.2017 spustilo ANB systém podávania a vypĺňania žiadosti o vystavenie EWF/IIW certifikátu elektronicky a to pomocou prihlásenia sa kandidáta o certifikáciu do svojho osobného profilu na stránke www.wpm.sk. Tento spôsob vyplňovania žiadostí zabezpečuje kandidátom urýchlenie procesu certifikácie a zamedzenie možnosti vzniku chýb pri podávaní žiadostí.

Podmienky stanovené certifikačnou schémou sú pre žiadateľov záväzné.

Dokumenty EWF a IAB definujú 3 základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ spĺňať:

Vedomosti z oblasti zvárania

Pre splnenie podmienok certifikačnej schémy je dôležité, aby žiadateľ preukázal, že dosiahol úroveň vzdelania v oblasti zvárania pre požadovanú úroveň certifikácie.

EWF/IIW kvalifikácia na príslušnom stupni je povinná požiadavka.

Získaná zváračská kvalifikácia

Titul požadovanej certifikácie

Európsky zváračský inžinier

Certifikovaný európsky zváračský inžinier

Európsky zváračský technológ

Certifikovaný európsky zváračský technológ

Európsky zváračský špecialista

Certifikovaný európsky zváračský špecialista

Európsky zváračský praktik

Certifikovaný európsky zváračský praktik

Medzinárodný zváračský inžinier a   Certifikovaný Európsky zváračský inžinier

Certifikovaný medzinárodný zváračský inžinier

Medzinárodný zváračský technológ a Certifikovaný Európsky zváračský technológ

Certifikovaný medzinárodný zváračský technológ

Medzinárodný zváračský špecialista a Certifikovaný Európsky zváračský špecialista

Certifikovaný medzinárodný zváračský špecialista

Medzinárodný zváračský praktik a   Certifikovaný Európsky zváračský praktik

Certifikovaný medzinárodný zváračský praktik

 

Ak žiadateľ žiada o vystavenie Medzinárodného certifikátu, musí byť držiteľom Európskeho certifikátu a Medzinárodného diplomu pre daný kvalifikačný stupeň tak, ako je to uvedené v tabuľke vyššie.

Každá EWF/IIW kvalifikácia vyžaduje splnenie určitých vstupných kritérií. Splnením vstupných kritérií je zaručené, že kvalifikovaná osoba dosiahla potrebnú úroveň technického vzdelania.

Spôsobilosť a skúsenosti

Ak žiadateľ vyhovel podmienke týkajúcej sa predpísaného technického vzdelania a vedomostí z oblasti zvárania uvedených v predchádzajúcej kapitole, musí preukázať dostatočné skúsenosti a spôsobilosť vo zváraní tým, že:

 • preukáže minimálne 2 roky praxe v trojročnom období pred certifikáciou formou doručenia "Informácií o činnosti" (T53-COP_ANB-2019-1.doc) za posledné 3 roky, životopisom (u nových žiadateľov) a informáciami uvedenými v CS, ktoré preukážu používanie zváracích technológií na požadovanej úrovni,
 • poskytne záznam rozsahu praxe na príslušnej úrovni podľa normy STN EN ISO 14731 (u nových žiadateľov formou profesného životopisu).

Udržiavanie a rozvíjanie úrovne vedomostí

Žiadatelia a certifikované osoby musia preukázať, že udržujú a rozvíjajú svoje vedomosti v oblasti zvárania, v ktorej vykonávajú prax.

Žiadatelia a certifikované osoby musia po ukončení kalendárneho roka zasielať vyplnený formulár (T53-COP_ANB-2019-1.doc), ktorým informujú ANB o účasti na relevantných aktivitách.

Žiadatelia a certifikované osoby musia preukázať, že sa v priebehu posledných 3 rokov zúčastnili minimálne:

 • jednej konferencie, odborného seminára, alebo školenia v oblasti zvárania

a 

 • jednej z nasledujúcich aktivít :
  • účasť na konferencii v oblasti zvárania,
  • účasť na odborných seminároch v oblasti zvárania,
  • účasť na odborných školeniach v oblasti zvárania,
  • absolvovanie seminára "Poverenie zváračského technológa",
  • zvyšovanie si kvalifikácie v NDT,
  • členstvo v technickej normalizačnej komisii,
  • lektor, alebo prednášajúci v oblasti zvárania,
  • zvyšovanie resp. udržiavanie si kvalifikácie zvárača (zváračský praktik),
  • iné po odsúhlasení ANB.

(Napr.: 2 konferencie, 1 konferencia + lektor v oblasti zvárania, 1 odborný seminár + absolvovaný kurz NDT(certifikát NDT), ...)

O každej z vyššie uvedených aktivít je potrebné doložiť dôkaz (potvrdenie) o jej absolvovaní.

Ak je žiadateľ presvedčený, že spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky, zašle na ANB v súlade s certifikačnou schémou EWF/IAB vyplnenú prihlášku.

>> Vzor vyplnenia počiatočnej prihlášky

>> Vzor vyplnenia prihlášky na obnovenie

Noví žiadatelia o certifikáciu EWF - európsky certifikát:

 • vyplnia elektronicky počiatočnú prihlášku T89-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch ...,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2019-1.doc,
 • doložia 2x podpísanú "Dohodu o informačnej spolupráci" T124-ANB. (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Žiadatelia o predĺženie platnosti certifikátu EWF - európsky certifikát:

 • vyplnia elektronicky prihlášku na predĺženie T90-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch ...,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2019-1.doc,
 • doložia 2x podpísanú "Dohodu o informačnej spolupráci" T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Noví žiadatelia o certifikáciu IIW - medzinárodný certifikát:

 • musia byť držiteľom platného EWF certifikátu,
 • musia byť držiteľom IIW diplomu,
 • vyplnia elektronicky počiatočnú prihlášku T99-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch ...,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2019-1.doc,
 • doložia 2x podpísanú "Dohodu o informačnej spolupráci" T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Žiadatelia o predĺženie platnosti certifikátu IIW - medzinárodný certifikát:

 • musia byť držiteľom platného EWF certifikátu,
 • musia byť držiteľom IIW diplomu,
 • vyplnia elektronicky prihlášku na predĺženie  T100-ANB na stránke www.wpm.sk,
 • doložia aktuálny a podpísaný profesný životopis,
 • doložia potvrdenia o absolvovaných školeniach, konferenciách, odborných seminároch ...,
 • doložia Informáciu o činnosti za posledné 3 roky, za každý rok zvlášť na tlačive T53-COP_ANB-2019-1.doc,
 • doložia 2x podpísanú "Dohodu o informačnej spolupráci" T124-ANB (tlačivo si vytlačíte priamo v www.wpm.sk),
 • uhradia poplatok podľa aktuálne platného cenníka ANB.

Prijaté prihlášky - certifikačné schémy hodnotí hodnotiteľská komisia. Hodnotiteľská komisia zasadá 3 krát ročne:

 • 1. februárový týždeň
 • 1. júnový týždeň
 • 1. októbrový týždeň

Žiadatelia, ktorým končí platnosť certifikátu budú oslovení a upozornení ANB a bude im ponúknutá možnosť predĺženia platnosti certifikátu. Správne vyplnená certifikačná schéma spolu s dokumentami požadovanými a popísanými vyššie musí byť doručená ANB do konca mesiaca (t.j. do 31.01., do 31.05., alebo do 30.09.) pred zasadnutím hodnotiteľskej komisie. V prípade, že proces certifikácie nebude uzavretý, certifikát nemôže byť vydaný.

Certifikát platí 3 roky. Voči rozhodnutiu je možné sa odvolať u vedúceho ANB.