Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zvárač

 

Kurz pozostáva z modulov, ktoré sa delia na teoretické vzdelávanie, praktický výcvik a skúšanie. Praktický výcvik - prax vo zváraní a skúšobné zvary - sa zakladá na príslušných programoch inštrukciách a cvičeniach. Kurz pozostáva z troch úrovní vzdelávania a výcviku:

1 - Zvárač kútových zvarov
2 - Zvárač plechov
3 - Zvárač rúr

Národné zváračské organizácie, členovia IIW navzájom uznávajú diplom Medzinárodný zvárač udelený ktorýmkoľvek členským štátom na základe vzdelania a výcviku vykonaného v súlade so smernicou S20-ANB-2003, vypracovanou na tento účel a poskytnutého školiacim zariadením (ATB) schválenou na tento účel ANB a skúšky a testy vykonávané školiacim zariadením schváleným ANB.

Záverečná teoretická skúška sa musí vykonávať pod dozorom skúšajúceho povereného ANB v školiacom zariadení, schválenom ANB, v súlade s požiadavkami IAB -001 a IAB-089/EWF-452-467-480-481

Po úspešnej teoretickej a praktickej skúške, ANB udelí kandidátovi diplom Medzinárodný zvárač. Diplom uvádza aktuálny rozsah uznanej kvalifikácie.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave a Ing. Milan Čillík, Zváračská škola č. 089, Nové Mesto nad Váhom