Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zváračský inšpekčný personál

 

1. Úplná úroveň (IWI-C)

Absolvent úplnej úrovne vzdelávania, má podrobné znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • špecifikácií zváraných materiálov a metalurgie
 • špecifikácií zváracích materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv a tolerancií vyhotovenia spoja
 • prípravy a použitia WPS postupov
 • prípravy a zavádzania skúšobných postupov a kritérií prijateľnosti
 • programov kontroly kvality
 • funkcie zváracieho zariadenia a jeho použitia
 • medzinárodných a národných programov kvalifikácie zváračov
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu
 • skúšobných požiadaviek, založených na národných špecifikáciách alebo normách.

 

2. Stredná úroveň (IWI-S)

Absolvent strednej úrovne vzdelávania, má pokročilé znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania pri zváraní
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • špecifikácií materiálov a metalurgie
 • špecifikácií zváracích materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv a tolerancií vyhotovenia spoja
 • špecifikácií postupov zvárania a skúšobných postupov
 • programov kontroly kvality
 • funkcie zváracieho zariadenia a jeho použitia
 • medzinárodných a národných programov kvalifikácie zváračov
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu
 • skúšobných požiadaviek, založených na národných špecifikáciách alebo normách.

 

3. Základná úroveň ( IWI-B )

Absolvent základnej úrovne vzdelávania, má všeobecné znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov. Tieto znalostí mu umožnia efektívne chápať a využívať získané poznatky v oblasti:

 • metód nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania pri zváraní
 • špecifikácií materiálov a metalurgie
 • špecifikácií prídavných materiálov
 • strojárskych výkresov, zostáv spoja a tolerancií vyhotovenia
 • špecifikácií postupov zvárania
 • postupov skúšania a kritérií prijateľnosti
 • stanovenia chýb zvarov v predvýrobnom, výrobnom a povýrobnom štádiu

 

Pre všetky stupne kvalifikácie existujú nasledovné postupy:

Postup 1 - kandidáti sa môžu rozhodnúť na základe sebahodnotenia predchádzajúceho vzdelania alebo praxe, či postúpia priamo k predbežnej skúške alebo najprv absolvujú kurz z modulu technológia zvárania.
Postupy 2, 3, 4 - sú určené pre účastníkov, ktorí už majú súčasnú IIW kvalifikáciu a ktorí môžu postúpiť priamo do modulu zváračskej inšpekcie na príslušnej úrovni.

 

UZNANIE NDT CERTIFIKÁTOV

Kandidátom, ktorí vlastnia NDT certifikát podľa STN EN ISO 9712, môže im byť udelená výnimka z NDT častí modulov "zváračská inšpekcia", na základe danej metódy, ale nie zo záverečnej skúšky.

Skúška pozostáva z:

 • odborného pohovoru
 • teoretickej skúšky
 • praktickej skúšky

 

Pre úroveň IWI-C,
dĺžka odborného pohovoru je 30 min
dĺžka teoretickej skúšky je 2 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Pre úroveň IWI-S,
dĺžka odborného pohovoru je 30 min
dĺžka teoretickej skúšky je 1,5 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Pre úroveň IWI-B,
odborný pohovor sa nerobí
dĺžka teoretickej skúšky je 1 hod
dĺžka praktickej skúšky je 2,5 hod

Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník kurzu získa diplom Medzinárodný zváračský inšpekčný personál a národný certifikát na príslušnú úroveň.

Prípravu záujemcov zabezpečuje divízia vzdelávania VÚZ.