Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier

 

Absolvent získa

  • podrobné, prakticky orientované vedomosti z oblasti technológie zvárania na úrovni postgraduálneho štúdia.
  • vedomosti o medzinárodných, európskych a národných normách v oblasti zvárania, zabezpečení kvality výroby a inžinierskych aplikáciách vo výrobe.
  • je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď.
  • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský inžinier a národný certifikát.
  • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWE je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na technickej univerzite.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.

Účastník, ktorý úspešne ukončil časť I a II kurzu E/IWE postupovou skúškou, môže pokračovať v časti III kurzu, Diagram 1, cesta č.1
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II a k postupovej skúške kurzu E/IWE, Diagram 1, cesta č.2


Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave, Technická fakulta SPU v Nitre a Strojnícka fakulta TUKE Košice.