Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zváračský špecialista

 

Absolvent získa

  • teoretické vedomosti a aplikačné poznatky v oblasti zvárania, ktoré ho predurčujú na výkon funkcie riadenia kvality v oblasti zvárania, napr. majster vo výrobných podmienkach.
  • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský špecialista a národný certifikát.
  • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWS je ukončené vzdelanie na Strednej odbornej škole technického zamerania, prípadne SOU s maturitou, Diagram 3, cesta č.1.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II kurzu E/IWS a k postupovej skúške, Diagram 3, cesta č.2.
Žiadateľ s dosiahnutým kvalifikačným stupňom E/IWP, resp. profesionálny zvárač s dosiahnutou kvalifikáciou IW musí spĺňať nasledovné špecifické požiadavky:

  • E/IWP , kde sa požaduje vek 21 rokov, vrátane 2 roky praxe v príbuznej profesii
  • profesionálny zvárač s kvalifikačným stupňom IW s minimálne 3 ročnou praxou vo zváraní a príbuzných odboroch s minimálnym vekom 22 rokov, Diagram 3, cesta č.3

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave.