Certifikácia

 

Výskumný ústav zváračský pôsobí ako certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) a medzinárodnými zváračskými organizáciami IIW a EWF a je autorizovaný a notifikovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR)
na preukazovanie zhody a vydávanie certifikátov stavebných výrobkov a systémov vnútropodnikovej kontroly.