Certifikácia personálu vo zváraní, NDT a KAOCertifikacny proces_postupovy diagram.pdfCertifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP) je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17024 Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len SNAS) od roku 1998. Akreditácia SNAS oprávňuje COP vykonávať certifikáciu personálu vo zváraní, nedeštruktívnom skúšaní a katódovej ochrane v rozsahu svojej akreditácie č. O-002.


Prehlásenie COP VÚZ
Akreditovaný subjekt VÚZ Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT a vrcholový manažment prehlasujú, že chápu a dodržujú zásady zabezpečenia nestrannosti, objektivity a dôvernosti v celom procese certifikácie v zmysle požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17024:2013 a Príručky kvality COP. COP poskytuje všetkým kvalifikovaným odborníkom možnosť získať prístup k svojmu kvalifikačnému výpisu prostredníctvom prideleného konta v databáze WPM www.wpm.sk.
Osoby certifikované v COP

Vyhľadávanie podľa kvalifikačného dokladu

 

Vyhľadávanie podľa kvalifikácie a roku vydania

 

 

Certifikacny proces_postupovy diagram.pdf

Pristupove podmienky.doc

 

Vyšší zváračský personál

Vyšší zváračský personál zastáva v štruktúre výrobných podnikov funkciu riadiaceho a technicky vzdelaného personálu. Samotné vzdelávanie a certifikácia vychádza z požiadaviek EWF a IIW dokumentov a požiadaviek národných a medzinárodných noriem. COP je akreditovaný na certifikáciu v nasledovných kvalifikačných stupňoch:

Zváračský inžinier, technológ, špecialista, praktik podľa Doc.IAB-252r3-16 a normy STN EN ISO 14731
Zváračský inšpektor podľa Doc.IAB-041r3-08
Zváračský inštruktor
Technológ zvárania plastov
Technológ zvárania betonárskych výstuží podľa Doc.EWF-544-01
Personál pre tepelné spracovanie zvarových spojov podľa Doc.EWF-628r1-10
Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií podľa Doc.IAB-201r1-10

Ďalej poskytuje možnosť vystavenia poverenia zváračského technológa, ktorý zabezpečuje preskúšanie zváračov a spájkovačov z bezpečnostných ustanovení platných v SR.


Zváranie a spájkovanie

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu zváračov a spájkovačov podľa nasledovných národných a medzinárodných noriem:

STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5
STN EN ISO 14732
STN EN ISO 17660-1
STN EN ISO 13585
STN EN ISO 14555
modulový systém vzdelávania zváračov podľa Doc.IAB-089r5-14

Mimo akreditovaných služieb poskytuje COP skúšanie zváračov, ktorý absolvovali základný kurz podľa STN 05 0705 a zaškolenie zváračských robotníkov. Zároveň poskytuje zváračom a spájkovačom možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre vyhotovovanie tlakových nádob ako aj schválenie podľa nemeckého štandardu AD 2000 - Merkblatt HP3. Pre zváračov pracujúcich vo výkopoch taktiež možnosť vykonania skúšky podľa normy STN EN 12732+A1.

POVERENIE ZVÁRAČSKÉHO TECHNOLÓGA:

12.01.2021 13.07.2021
09.02.2021 10.08.2021
16.03.2021

07.09.2021 a 23.09.2021

13.04.2021 a 29.04.2021

12.10.2021
11.05.2021 03.11.2021
15.06.2021 07.12.2021

Na základe súčasnej pandemickej situácie sme sa rozhodli Vám zatiaľ vystaviť pravoplatné potvrdenie o predĺžení Vášho poverenie na obdobie, kedy sa bude dať najbližie spraviť osobne seminár "Poverenie zváračského technológa".

Poverenie zváračského technológa

Zatiaľ máme v pláne 09.02.2021 v Bratislave. Seminár máme v pláne spraviť aj v  Košiciach ale aj na jednotlivých  konfenciach usporiadaných VÚZ.

Pre viac informácií o konaní semináru Poverenie zváračského technológa získate od Mgr. Martiny Dubinovej na tel. č.: +421/915 698 986 alebo emailom: dubinovam@vuz.sk.  

Nedeštruktívne skúšanie

Informácie o termínoch skúšok a prihlasovaní na skúšky NDT získate od Ing. Kristíny Tatarovej na tel. č.: +421/915 751 728 alebo emailom: tatarovak@vuz.sk.

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť nedeštruktívneho skúšania (ďalej len NDT) podľa normy STN EN ISO 9712 v troch kvalifikačných úrovniach v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie vírivými prúdmi - ET
Skúšanie tesnosti - LT
Skúšanie magnetickou práškovou metódou - MT
Skúšanie kapilárnymi metódami - PT
Skúšanie prežarovaním - RT
Skúšanie prežarovaním - digitálna a počítačová rádiografia - RT-CR
Vyhodnocovanie rádiogramov - RT-R
Skúšanie ultrazvukom - UT
Skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array - UT-PA
Skúšanie ultrazvukom metódou TOFD - UT-TOFD
Meranie hrúbok ultrazvukom - UT-T
Skúšanie vizuálnymi metódami - VT
Skúšanie termoplastov vizuálnymi metódami - VT-TP

a na základe žiadosti je možné kvalifikovať žiadateľa v nasledujúcich odvetviach:

c - odliatky
f - výkovky
w - zvary
t - rúry a potrubia, vrátane plochých pásov na výrobu zváraných rúr
wp -  tvárnené výrobky okrem výkovkov

6 - výroba a spracovanie kovov (zahŕňa c, f, w, t, wp)
7 - výrobné zariadenia a priemyselná výroba (zahŕňa w, t, wp)
8 - predprevádzková a prevádzková kontrola zariadení, priemyselných celkov a konštrukcií (zahŕňa c, f, w, t, wp)
9 - automobilová doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
10 - železničná doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
11 - letectvo a kozmonautika (zahŕňa c, f, w, t, wp)

Zároveň poskytuje personálu NDT možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre kontrolu tlakových nádob.

COP ďalej ponúka neakreditované služby v oblasti NDT v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie bodových zvarov ultrazvukom - UT-RSW


Katódová ochrana

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť protikoróznej katódovej ochrany podľa normy STN EN ISO 15257:2018 v piatich úrovniach pre aplikačný sektor: kovové konštrukcie uložené na pevnine (kód 1).


Zoznam tlačív súvisiacich s personálnou certifikáciou na stiahnutie (aktualizované 25.03.2019)

Certifikovaný odborník vo zváraní (držiteľ národného certifikátu)
T27-COP_ANB-2018-1_1_WPS pre oblukove zvaranie.doc
T27-COP_ANB-2018-1_2_WPS pre plamenove zvaranie.doc 
T53-COP_ANB-2019-1_Informacia o cinnosti certifikovaneho odbornika za rok.doc
T162-COP-2018-1_VZP - Ziadost o vydanie certifikatu s novou dobou platnosti.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc 

Zvárač - základná skúška/Zaškolenie zváračských robotníkov podľa STN 05 0705
T144-COP-2020-1_STN 05 0705 - Ziadost+protokol.doc
T142-COP-2018-1_Triedna kniha.doc
T181-COP-2018-1_Ziadost o povolenie na usporiadanie zaskolenia SN16-COP.doc

Preskúšanie z bezpečnostných ustanovaní
T141-COP-2019-1_Protokol z preskusania z BU.doc
T173-COP-2019-2_Ziadost o zaevidovanie kvalifikacii zvaraca do databazy.doc 

Zvárač podľa STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5
 T09-COP-2019-1_STN EN ISO 9606 - Ziadost+protokol.doc
 T09-ANB-2019-1_STN EN ISO 9606 - Ziadost+protokol EWF.doc
T18-COP-2018-1_Protokol o skuske lamavosti-rozlomenim.doc 
T27-COP_ANB-2018-1_1_WPS pre oblukove zvaranie.doc
T27-COP_ANB-2018-1_2_WPS pre plamenove zvaranie.doc
T28-COP-2018-2_Zapis o skuskach.doc
T31-COP-2018-2_Pozvanka na skusky.doc
T59-COP-2018-1_Udaje o skuske preziarenim.doc
T135-COP-2019-2_Skusobny list.doc
T136-COP-2019-1_Sumar vysledkov skusok RTG.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc

Spájkovač a operátor spájkovania podľa STN EN ISO 13585
T28-COP-2018-2_Zapis o skuskach.doc
T31-COP-2018-2_Pozvanka na skusky.doc
T94-COP-2018-1_BPS spájkovanie.doc
T113-COP-2019-1_STN EN ISO 13585 Ziadost o vydanie SNAS certifikatu spajkovaca+Protokol o skuske.doc

T113-ANB-2019-1_STN EN ISO 13585 Ziadosť o vydanie EWF certifikátu spajkovaca+Protokol o skuske.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc

Operátor zvárania/zoraďovač odporového zvárania podľa STN EN ISO 14732
T27-COP_ANB-2018-1_1_WPS pre oblukove zvaranie.doc
T28-COP-2018-2_Zapis o skuskach.doc
T31-COP-2018-2_Pozvanka na skusky.doc
T59-COP-2018-1_Udaje o skuske preziarenim.doc
T62-COP-2019-1_STN EN ISO 14732 - Ziadost o vydanie SNAS certifikatu operatora zvarania +Protokol o skuske.doc
T62-ANB-2019-1_STN EN ISO 14732 -Ziadost o vydanie EWF certifikatu operatora zvarania +Protokol o skuske.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc

Zvárač plastov podľa STN EN 13067
T27-COP_ANB-2018-1_3_WPS plasty.doc
T28-COP-2018-2_Zapis o skuskach.doc
T31-COP-2018-2_Pozvanka na skusky.doc
T107-COP-2019-2_Ziadost o vydanie SNAS certifikatu podla STN EN 13067+Protokol o skuske.doc
T107-ANB-2019-2_Ziadost o vydanie EWF certifikatu zvaraca plastov podla STN EN 13067 +Protokol o skuske.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc

Zvárač zaťaženej oceľovej výstuže podľa STN EN ISO 17660-1
T28-COP-2018-2_Zapis o skuskach.doc
T31-COP-2018-2_Pozvanka na skusky.doc 
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc
T184-COP-2019-1_STN EN ISO 17660-1 Ziadost+protokol.doc

Nedeštruktívne skúšanie
T05-COP-2019-1_Ziadost o kvalifikacnu skusku  a personalnu certifikaciu v NDT.doc 
T52-COP-2019-2_Dohoda o inf. spolupraci+Eticky kodex.doc
T54-COP-2019-1_Informácia o činnosti počas získavania praxe.doc
T55-COP-2018-1 - Potvrdenie o vysetreni zrakovych schopnosti
T60-COP-2018-1 - Informacia o cinnosti certikovanej osoby v NDT za kalendarny rok
T65-COP-2019-1_Ziadost o predlzenie platnosti personalnej certifikacie/recertifikaciu/ rekvalifikaciu v NDT.doc
T132-COP-2019-1_Ziadost o certifikaciu PED.doc
T158-COP-2019-1_HLAVNÁ METÓDA - Žiadosť o skúšku z hlavnej metódy pre 3.st NDT.doc
T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc


Katódová ochrana
T67-COP-2020-1_Ziadost o vydanie certifikatu KAO.doc
T152-COP-2018-1 - Informácia o činnosti certikovanej osoby v NDT za rok 201X
T154-COP-2020-1_STN EN ISO 15257 - Ziadost o predlznie platnosti KAO.doc
 T174-COP_ANB-2018-2_Ziadost o druhe vydanie kvalifikacneho dokladu.doc


Overenie pravosti certifikátov

V prípade potreby overenia pravosti certifikátu vydaného COP pri VÚZ a nepostačuje Vám hore uvedený vyhľadávač, prosím kontaktujte Mgr. Henrietu Vargovú na tel. č.: +421/915 751 703 alebo mailom na vargovah@vuz.sk.

Dohoda o informačnej spolupráci a Etická kódex

V zmysle STN EN ISO/IEC 17024 sú COP a certifikovaná osoba povinní udržiavať trvalý kontakt, ktorý zabezpečí COP informácie v súvislosti s využívaním certifikátu certifikovanou osobou a pre certifikovanú osobu trvalý prísun informácií o zmenách a novinkách v oblastiach týkajúcich sa odbornosti certifikovanej osoby. Potrebný kontakt zabezpečuje COP prostredníctvom tejto dohody, ktorej predmetom je zároveň špecifikovanie potrieb a povinností obidvoch zúčastnených strán.

V rámci tejto dohody sa

COP zaväzuje:

 • uverejňovať zoznam certifikovaných osôb na web stránke VÚZ a zabezpečiť možnosť kontroly pravosti vydaných certifikátov,

 • publikovať v časopise Zváranie‑Svařování všetky dôležité informácie týkajúce sa certifikácie personálu, ktoré získa COP počas činnosti,

 • informovať o zmenách v predpisoch a normách súvisiacich s využívaním certifikácie,

 • raz ročne vyžiadať od certifikovanej osoby formou dotazníka informácie, na základe ktorých bude aktualizovať údaje  o jeho pôsobnosti,

 • predĺžiť na základe žiadosti platnosť certifikácie certifikovanej osobe, ak plní podmienky platných certifikačných požiadaviek.            

certifikovaná osoba zaväzuje:

 • dodržiavať etický kódex, ktorý je uvedený na druhej strane tejto dohody a zverejnený na stránke nižšie,

 • každoročne predložiť COP informáciu o činnosti na tlačive (T53-COP pre oblasť zvárania a T60-COP pre oblasť NDT alebo KAO; tlačivá sú voľne dostupné na www.vuz.sk),

 • bezodkladne oznámiť COP každú zmenu bydliska alebo zamestnávateľa, vrátane kontaktov,

 • založiť a viesť osobnú knihu sťažností a námietok voči výkonu funkcie vyplývajúcej z využívania certifikátu,

 • oznámiť COP a zamestnávateľovi skutočnosť týkajúcu sa neplnenia podmienok platnosti certifikácie,

 • v prípade pozastavenia alebo zrušenia certifikácie prestať uplatňovať certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na COP alebo stav certifikácie; vrátiť všetky kvalifikačné doklady, ktoré vydal COP,

 • prenášať všetky poznatky a informácie získané od COP do podmienok svojho pracoviska,

 • poskytnúť súhlas na publikovanie údajov o svojej certifikácii (titul, meno, priezvisko, číslo, rozsah a dátum platnosti certifikátu) v časopise Zváranie-Svařování, prípadne v iných odborných časopisoch a na web stránke VÚZ,

 • zúčastňovať sa odborných seminárov v certifikovanje oblasti,

 • **)každoročne podrobiť vyšetreniu zraku v zmysle STN EN ISO 9712.

Záverečné ustanovenie: V prípade, ak certifikovaná osoby počas doby platnosti certifikátu preruší komunikáciu s COP, certifikát stratí platnosť a COP túto skutočnosť zverejní. Obnovenie platnosti certifikácie je možné na základe splnenia podmienok stanovených COP. 

ETICKÝ KÓDEX

Tento Etický kódex stanovuje základné etické zásady certifikovanej osoby pri výkone činnosti v oblasti pôsobnosti, na ktorú ju certifikoval COP pri VÚZ.

Základné zásady Etického kódexu:

1) certifikovaná osoba využíva certifikát iba v súlade s oblasťou udelenej certifikácie; nepoužije certifikát zavádzajúcim spôsobom a spôsobom narušujúcim povesť COP, neurobí žiadne vyhlásenie, ktoré by COP mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené,

2) certifikovaná osoba podáva pravdivé, úplné a odborne fundované informácie,

3) certifikovaná osoba koná čestne a morálne; prijíma také rozhodnutia, ktoré neprivodia možnosť diskreditácie nielen svojej osoby a zamestnávateľa, ale aj COP,

4) certifikovaná osoba koná vo svojej činnosti a rozhodnutiach nestranne a nezávisle,

5) certifikovaná osoba koná v súlade s platnou slovenskou legislatívou regulujúcou príslušnú činnosť, vrátane rešpektovania ďalších súvisiacich predpisov a dokumentov,

6) certifikovaná osoba rešpektuje dôvernosť informácií získaných v procese jej činností,

7) certifikovaná osoba informuje COP o akýchkoľvek pochybnostiach, ktoré vznikli v súvislosti s dodržiavaním etických zásad alebo ktoré by svedčili o ich porušení.

Etický kódex nemôže obsiahnuť súpis všetkých problémov, s ktorými môže byť certifikovaná osoba konfrontovaná pri výkone činností; v kritických situáciách sa preto okrem tohto kódexu musí riadiť aj svojím zdravým úsudkom.

Odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii a podanie sťažnosti

Proces odvolania voči činnosti COP

 • Žiadateľ, ktorý si myslí, že rozhodnutie o certifikácii je v rozpore s jeho vedomím, môže podať odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii na COP.

 • Po prijatí odvolania na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Odvolanie sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie odvolania bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.

 • COP potvrdí odvolávajúcemu prijatie odvolania.

 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť odvolania. Zodpovednosť za proces riešenia odvolaní nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí rozhodujú o odvolaní (zapojení do procesu riešenia), bolí iní ako tí, ktorí boli zainteresovaní do rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie smerované. V prípade, že sa odvolanie rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.

 • COP priebežne informuje odvolávajúceho o priebehu riešenia odvolania.

 • COP písomne oznámi výsledok preverenia odvolávajúcemu do 30 dní od doručenia odvolania.

 • V prípade opodstatnenia odvolania sa príjmu nápravné opatrenia.

 • V prípade, že odvolávajúci nesúhlasí so spôsobom riešenia odvolania, môže sa odvolať na GR VÚZ alebo využiť na jej vyriešenie iné zákonné možnosti.

Proces podania a riešenia sťažnosti

 • Podanie sťažnosti na proces certifikácie.

 • Po prijatí sťažnosti na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Sťažnosť sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie sťažnosti bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.

 • COP potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti.

 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť sťažnosti. Zodpovednosť za proces riešenia sťažností nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú zapojení do riešenia sťažností, bolí iní ako tí, ktorých sa sťažnosť týka. Ak je sťažnosť smerovaná na činnosť vedúceho COP, potom zodpovednosť za vyriešenie preberá GR VÚZ. V prípade, že sa sťažnosť rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.

 • COP priebežne informuje sťažovateľa o priebehu riešenia sťažnosti.

 • COP písomne oznámi výsledok preverenia sťažnosti do 30 dní od jej doručenia.

 • V prípade opodstatnenia sťažnosti sa príjmu nápravné opatrenia.

 • V prípade, že sťažovateľ nesúhlasí so spôsobom riešenia sťažnosti, môže na jej vyriešenie využiť iné zákonné možnosti.