Certifikácia personálu vo zváraní, NDT a KAOCertifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT (ďalej len COP) je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17024 Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len SNAS) od roku 1998. Akreditácia SNAS oprávňuje COP vykonávať certifikáciu personálu vo zváraní, nedeštruktívnom skúšaní a katódovej ochrane v rozsahu svojej akreditácie č. O-002.


Prehlásenie COP VÚZ
Akreditovaný subjekt VÚZ Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT a vrcholový manažment prehlasujú, že chápu a dodržujú zásady zabezpečenia nestrannosti, objektivity a dôvernosti v celom procese certifikácie v zmysle požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17024:2013 a Príručky kvality COP. COP poskytuje všetkým kvalifikovaným odborníkom možnosť získať prístup k svojmu kvalifikačnému výpisu prostredníctvom prideleného konta v databáze WPM www.wpm.sk.
Osoby certifikované v COP

Vyhľadávanie podľa kvalifikačného dokladu

 

Vyhľadávanie podľa kvalifikácie a roku vydania

 
 


Vyšší zváračský personál

Vyšší zváračský personál zastáva v štruktúre výrobných podnikov funkciu riadiaceho a technicky vzdelaného personálu. Samotné vzdelávanie a certifikácia vychádza z požiadaviek EWF a IIW dokumentov a požiadaviek národných a medzinárodných noriem. COP je akreditovaný na certifikáciu v nasledovných kvalifikačných stupňoch:

Zváračský inžinier, technológ, špecialista, praktik podľa Doc.IAB-252r3-16 a normy STN EN ISO 14731
Zváračský inšpektor podľa Doc.IAB-041r3-08
Zváračský inštruktor
Technológ zvárania plastov
Technológ zvárania betonárskych výstuží podľa Doc.EWF-544-01
Personál pre tepelné spracovanie zvarových spojov podľa Doc.EWF-628r1-10
Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií podľa Doc.IAB-201r1-10

Ďalej poskytuje možnosť vystavenia poverenia zváračského technológa, ktorý zabezpečuje preskúšanie zváračov a spájkovačov z bezpečnostných ustanovení platných v SR.


Zváranie a spájkovanie

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu zváračov a spájkovačov podľa nasledovných národných a medzinárodných noriem:

STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5
STN EN ISO 14732
STN EN ISO 17660-1
STN EN ISO 13585
STN EN ISO 14555
modulový systém vzdelávania zváračov podľa Doc.IAB-089r5-14

Mimo akreditovaných služieb poskytuje COP skúšanie zváračov, ktorý absolvovali základný kurz podľa STN 05 0705 a zaškolenie zváračských robotníkov. Zároveň poskytuje zváračom a spájkovačom možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre vyhotovovanie tlakových nádob ako aj schválenie podľa nemeckého štandardu AD 2000 - Merkblatt HP3. Pre zváračov pracujúcich vo výkopoch taktiež možnosť vykonania skúšky podľa normy STN EN 12732+A1.


Nedeštruktívne skúšanie

Informácie o termínoch skúšok a prihlasovaní na skúšky NDT získate na t.č.: 0915 751 728 alebo emailom: tatarovak@vuz.sk, Ing. Kristína Tatarová.

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť nedeštruktívneho skúšania (ďalej len NDT) podľa normy
STN EN ISO 9712 v troch kvalifikačných úrovniach v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie vírivými prúdmi - ET
Skúšanie tesnosti - LT
Skúšanie magnetickou práškovou metódou - MT
Skúšanie kapilárnymi metódami - PT
Skúšanie prežarovaním - RT
Skúšanie prežarovaním - digitálna a počítačová rádiografia - RT-CR
Vyhodnocovanie rádiogramov - RT-R
Skúšanie ultrazvukom - UT
Skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array - UT-PA
Skúšanie ultrazvukom metódou TOFD - UT-TOFD
Meranie hrúbok ultrazvukom - UT-T
Skúšanie vizuálnymi metódami - VT
Skúšanie termoplastov vizuálnymi metódami - VT-TP

a na základe žiadosti je možné kvalifikovať žiadateľa v nasledujúcich odvetviach:

c - odliatky
f - výkovky
w - zvary
t - rúry a potrubia, vrátane plochých pásov na výrobu zváraných rúr
wp -  tvárnené výrobky okrem výkovkov
6 - výroba a spracovanie kovov (zahŕňa c, f, w, t, wp)
7 - výrobné zariadenia a priemyselná výroba (zahŕňa w, t, wp)
8 - predprevádzková a prevádzková kontrola zariadení, priemyselných celkov a konštrukcií (zahŕňa c, f, w, t, wp)
9 - automobilová doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
10 - železničná doprava (zahŕňa c, f, w, t, wp)
11 - letectvo a kozmonautika (zahŕňa c, f, w, t, wp)

Zároveň poskytuje personálu NDT možnosť schválenia podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/68/EÚ a NV č.1/2016 pre kontrolu tlakových nádob.

COP ďalej ponúka neakreditované služby v oblasti NDT v nasledovnom rozsahu:

Skúšanie bodových zvarov ultrazvukom - UT-RSW


Katódová ochrana

COP zabezpečuje v rozsahu  akreditácie SNAS certifikáciu personálu pre oblasť protikoróznej katódovej ochrany podľa normy STN EN 15257 v troch úrovniach pre nasledujúce aplikačné sektory: kovové konštrukcie uložené v pôde alebo vo vode (ponorené, zaplavené), morské kovové konštrukcie, vystužené betónové konštrukcie (železobetónové),  vnútorné povrchy kovových kontajnerových konštrukcií.


Zoznam tlačív súvisiacich s personálnou certifikáciou na stiahnutie

Certifikovaný odborník vo zváraní (držiteľ národného certifikátu)
T27-COP/ANB-2018-1_1 - WPS pre oblúkové zváranie
T27-COP/ANB-2018-1_2 - WPS pre plameňové zváranie
T53-COP/ANB-2018-1 - Informácia o činnosti certikovaných odborníkov za rok ....
T162-COP-2018-1 - Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu vyššieho zv. personálu
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu 

Zvárač - základná skúška/Zaškolenie zváračských robotníkov podľa STN 05 0705
T144-COP-2018-2 - Žiadosť o základnú skúšku/zaškolenie podľa STN 05 0705+Protokol o skúške
T142-COP-2007-2 - Triedna kniha
T181-COP-2010-1 - Žiadosť o povolenie na usporiadanie zaškolenia podľa smernice SN16-COP 

Preskúšanie z bezpečnostných ustanovaní
T141-COP-2018-2 - Žiadosť o preskúšanie z bezpečnosti pri zváraní podľa STN 05 06xx+Protokol o preskúšaní
T173-COP-2018-2 - Žiadosť o zaevidovanie kvalifikácie do datebázy WPM

Zvárač podľa STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5
T09-COP-2018-2 - Žiadosť o vydanie SNAS certifikátu zvárača podľa STN EN ISO 9606+Protokol o skúške
T09-ANB-2018-2 - Žiadosť o vydanie EWF cerrifikátu zvárača podľa STN EN ISO 9606+Protokol o skúške
T18-COP-2003-5 - Protokol o skúške lámavosti
T27-COP/ANB-2016-1_1 - WPS pre oblúkové zváranie
T27-COP/ANB-2016-1_2 - WPS pre plameňové zváranie
T28-COP-2003-14 - Zápis o skúškach
T31-COP-2003-14 - Pozvánka na skúšky
T59-COP-2007-2 - Údaje o skúške prežiarením
T135-COP-2006-2 - Skúšobný list
T136-COP-2006-3 - Sumár výsledkov skúšok RTG
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu/zváračského preukazu

Spájkovač a operátor spájkovania podľa STN EN ISO 13585
T28-COP-2003-14 - Zápis o skúškach
T31-COP-2003-14 - Pozvánka na skúšky
T94-COP-2012-2 - BPS pre spájkovanie
T113-COP-2018-3 - Žiadosť o vydanie SNAS certifikátu spájkovača podľa STN EN ISO 13585+Protokol o skúške
T113-ANB-2018-3 - Žiadosť o vydanie EWF certifikátu spájkovača podľa STN EN ISO 13585+Protokol o skúške
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu

Operátor zvárania/zoraďovač odporového zvárania podľa STN EN ISO 14732
T27-COP/ANB-2016-1_1 - WPS pre oblúkové zváranie
T28-COP-2003-14 - Zápis o skúškach
T31-COP-2003-14 - Pozvánka na skúšky
T59-COP-2007-2 - Údaje o skúške prežiarením
T62-COP-2018-1 - Žiadosť o vydanie SNAS certifikátu operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732+Protokol o skúške
T62-ANB-2018-1 - Žiadosť o vydanie EWF certifikátu operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732+Protokol o skúške
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu

Zvárač plastov podľa STN EN 13067
T27-COP/ANB-2016-1_3 - WPS pre zváranie plastov
T28-COP-2003-14 - Zápis o skúškach
T31-COP-2003-14 - Pozvánka na skúšky
T107-COP-2018-1 - Žiadosť o vydanie certifikátu zvárača plastov podľa STN EN 13067+Protokol o skúške
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu

Zvárač zaťaženej oceľovej výstuže podľa STN EN ISO 17660-1
T28-COP-2003-14 - Zápis o skúškach 
T31-COP-2003-14 - Pozvánka na skúšky 
T174-COP/ANB-2016-1 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu
T184-COP-2018-1 - Žiadosť o vydannie certifikátu podľa STN EN ISO 17660-1+Protokol o skúške

Nedeštruktívne skúšanie
T05-COP-2018-2 - Žiadosť o kvalifikačnú skúšku  a personálnu certifikáciu v NDT
T52-COP-2018-1 - Dohoda o informačnej spolupráci + Etický kódex
T55-COP-2018-1 - Potvrdenie o vyšetrení zrakových schopností
T60-COP-2018-1 - Informácia o činnosti certikovanej osoby v NDT za kalendárny rok
T65-COP-2018-2 - Žiadosť o predĺženie platnosti personálnej certifikácie/recertifikáciu/ rekvalifikáciu v NDT
T132-COP-2018-2 - Žiadosť o certifikáciu PED
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu
 
Katódová ochrana
T152-COP-2018-1 - Informácia o činnosti certikovanej osoby v NDT za rok 201X
T154-COP-2018-2 - Žiadosť o predĺženie platnosti certifikácie KAO
T174-COP/ANB-2018-2 - Žiadosť o druhé vydanie certifikátu 


Overenie pravosti certifikátov

V prípade potreby overenia pravosti certifikátu vydaného COP pri VÚZ a nepostačuje Vám hore uvedený vyhľadávač, prosím kontaktujte Ing. Branislava Šimoviča na let. č.: 0915 751 703 alebo mailom na simovicb@vuz.sk.


Dohoda o informačnej spolupráci a Etická kódex

V zmysle STN EN ISO/IEC 17024 sú COP a certifikovaná osoba povinní udržiavať trvalý kontakt, ktorý zabezpečí COP informácie v súvislosti s využívaním certifikátu certifikovanou osobou a pre certifikovanú osobu trvalý prísun informácií o zmenách a novinkách v oblastiach týkajúcich sa odbornosti certifikovanej osoby. Potrebný kontakt zabezpečuje COP prostredníctvom tejto dohody, ktorej predmetom je zároveň špecifikovanie potrieb a povinností obidvoch zúčastnených strán.

V rámci tejto dohody sa

COP zaväzuje:

 • uverejňovať zoznam certifikovaných osôb na web stránke VÚZ a zabezpečiť možnosť kontroly pravosti vydaných certifikátov,

 • publikovať v časopise Zváranie‑Svařování všetky dôležité informácie týkajúce sa certifikácie personálu, ktoré získa COP počas činnosti,

 • informovať o zmenách v predpisoch a normách súvisiacich s využívaním certifikácie,

 • raz ročne vyžiadať od certifikovanej osoby formou dotazníka informácie, na základe ktorých bude aktualizovať údaje  o jeho pôsobnosti,

 • predĺžiť na základe žiadosti platnosť certifikácie certifikovanej osobe, ak plní podmienky platných certifikačných požiadaviek,

 • minimálne raz za päť rokov usporiadať pre osoby certifikované v oblasti Protikoróznej katódovej ochrany – KAO seminár zameraný na zmeny, novinky  a výmenu skúseností súvisiacich s využívaním certifikácie.                     

certifikovaná osoba zaväzuje:

 • dodržiavať etický kódex, ktorý je uvedený na druhej strane tejto dohody a zverejnený na stránke nižšie,

 • každoročne predložiť COP informáciu o činnosti na tlačive (T53-COP pre oblasť zvárania a T60-COP pre oblasť NDT alebo KAO; tlačivá sú voľne dostupné na www.vuz.sk),

 • bezodkladne oznámiť COP každú zmenu bydliska alebo zamestnávateľa, vrátane kontaktov,

 • založiť a viesť osobnú knihu sťažností a námietok voči výkonu funkcie vyplývajúcej z využívania certifikátu,

 • oznámiť COP a zamestnávateľovi skutočnosť týkajúcu sa neplnenia podmienok platnosti certifikácie,

 • v prípade pozastavenia alebo zrušenia certifikácie prestať uplatňovať certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na COP alebo stav certifikácie; vrátiť všetky kvalifikačné doklady, ktoré vydal COP,

 • prenášať všetky poznatky a informácie získané od COP do podmienok svojho pracoviska,

 • poskytnúť súhlas na publikovanie údajov o svojej certifikácii (titul, meno, priezvisko, číslo, rozsah a dátum platnosti certifikátu) v časopise Zváranie-Svařování, prípadne v iných odborných časopisoch a na web stránke VÚZ,

 • zúčastňovať sa povinných predlžovacích seminárov, usporiadaných COP,

 • **)každoročne podrobiť vyšetreniu zraku v zmysle STN EN ISO 9712.

Záverečné ustanovenie: V prípade, ak certifikovaná osoby počas doby platnosti certifikátu preruší komunikáciu s COP, certifikát stratí platnosť a COP túto skutočnosť zverejní. Obnovenie platnosti certifikácie je možné na základe splnenia podmienok stanovených COP. 

ETICKÝ KÓDEX

Tento Etický kódex stanovuje základné etické zásady certifikovanej osoby pri výkone činnosti v oblasti pôsobnosti, na ktorú ju certifikoval COP pri VÚZ.

Základné zásady Etického kódexu:

1) certifikovaná osoba využíva certifikát iba v súlade s oblasťou udelenej certifikácie; nepoužije certifikát zavádzajúcim spôsobom a spôsobom narušujúcim povesť COP, neurobí žiadne vyhlásenie, ktoré by COP mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené,

2) certifikovaná osoba podáva pravdivé, úplné a odborne fundované informácie,

3) certifikovaná osoba koná čestne a morálne; prijíma také rozhodnutia, ktoré neprivodia možnosť diskreditácie nielen svojej osoby a zamestnávateľa, ale aj COP,

4) certifikovaná osoba koná vo svojej činnosti a rozhodnutiach nestranne a nezávisle,

5) certifikovaná osoba koná v súlade s platnou slovenskou legislatívou regulujúcou príslušnú činnosť, vrátane rešpektovania ďalších súvisiacich predpisov a dokumentov,

6) certifikovaná osoba rešpektuje dôvernosť informácií získaných v procese jej činností,

7) certifikovaná osoba informuje COP o akýchkoľvek pochybnostiach, ktoré vznikli v súvislosti s dodržiavaním etických zásad alebo ktoré by svedčili o ich porušení.

Etický kódex nemôže obsiahnuť súpis všetkých problémov, s ktorými môže byť certifikovaná osoba konfrontovaná pri výkone činností; v kritických situáciách sa preto okrem tohto kódexu musí riadiť aj svojím zdravým úsudkom.

Odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii a podanie sťažnosti

Proces odvolania voči činnosti COP

 • Žiadateľ, ktorý si myslí, že rozhodnutie o certifikácii je v rozpore s jeho vedomím, môže podať odvolanie voči rozhodnutiu o certifikácii na COP.

 • Po prijatí odvolania na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Odvolanie sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie odvolania bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.

 • COP potvrdí odvolávajúcemu prijatie odvolania.

 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť odvolania. Zodpovednosť za proces riešenia odvolaní nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí rozhodujú o odvolaní (zapojení do procesu riešenia), bolí iní ako tí, ktorí boli zainteresovaní do rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie smerované. V prípade, že sa odvolanie rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.

 • COP priebežne informuje odvolávajúceho o priebehu riešenia odvolania.

 • COP písomne oznámi výsledok preverenia odvolávajúcemu do 30 dní od doručenia odvolania.

 • V prípade opodstatnenia odvolania sa príjmu nápravné opatrenia.

 • V prípade, že odvolávajúci nesúhlasí so spôsobom riešenia odvolania, môže sa odvolať na GR VÚZ alebo využiť na jej vyriešenie iné zákonné možnosti.

Proces podania a riešenia sťažnosti

 • Podanie sťažnosti na proces certifikácie.

 • Po prijatí sťažnosti na COP, ho sekretariát postúpi na priame vybavenie vedúcemu COP. Sťažnosť sa zaeviduje do knihy sťažností, odvolaní a konfliktov záujmov. Vedúci COP sa zaväzuje, že vybavenie sťažnosti bude vybavené konštruktívne, nestranne, nediskriminačne a spravodlivo a že budú dodržané zásady dôvernosti.

 • COP potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti.

 • COP preskúma a zhodnotí opodstatnenosť sťažnosti. Zodpovednosť za proces riešenia sťažností nesie COP. COP zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú zapojení do riešenia sťažností, bolí iní ako tí, ktorých sa sťažnosť týka. Ak je sťažnosť smerovaná na činnosť vedúceho COP, potom zodpovednosť za vyriešenie preberá GR VÚZ. V prípade, že sa sťažnosť rieši formou ústneho rokovania, musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany. Zápisnica je uložená u vedúceho COP. V prípade vyriešenia prípadu dohodou oboch zúčastnených strán sa záležitosť uzavrie protokolom, ktorý obdržia obe strany a vedúci COP ho založí do svojej agendy.

 • COP priebežne informuje sťažovateľa o priebehu riešenia sťažnosti.

 • COP písomne oznámi výsledok preverenia sťažnosti do 30 dní od jej doručenia.

 • V prípade opodstatnenia sťažnosti sa príjmu nápravné opatrenia.

 • V prípade, že sťažovateľ nesúhlasí so spôsobom riešenia sťažnosti, môže na jej vyriešenie využiť iné zákonné možnosti.