Chémia a petrochémiaRiešenie problematiky  spoľahlivosti zariadení výrobných jednotiek nám do rúk zverili naši najvýznamnejší klienti chemického a petrochemického priemyslu na Slovensku, SLOVNAFT a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., DUSLO a.s. Pomocou nášho zariadenia Coorrobot dokážeme správne identifikovať reálny stav kovových konštrukcií aj na ťažko dostupných miestach vrátane úrovne korózneho napadnutia. Našim partnerom tak významne šetríme čas, znižujeme náklady no čo je najdôležtejšie zvyšujeme bezpečnosť samotnej prevádzky.  
OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • identifikácia príčin poškodenia strojov a zariadení, potrubí a oceľových konštrukcii chemických výrobní,
 • stanovovanie zvyškovej životnosti uvedených zariadení, 
 • riešenia technologických problémov pri zváraní, 
 • realizácia náročných  opráv, 
 • renovácie súčastí uvedených zariadení,
 • výkony inšpekcie pri zváraní pri realizovaní projektov investičnej výstavby, generálnych opráv a technologických odstávkach chemických jednotiek,
 • schvaľovanie postupov zvárania (WPQR – Welding Procedure Qualification Record),
 • skúšanie materiálov a zvarových spojov (mechanické, metalografické, chemické, korózne a nedeštruktívne skúšky) v akreditovaných skúšobných laboratóriách,
 • vzdelávanie odborného personálu v oblasti zvárania a nedeštruktívnej kontroly,
 • zavádzanie nových materiálov do praxe a príprava projektov. 

PRODUKTY A SLUŽBY

 • opravy a renovácie,
 • Corrobot,
 • schvaľovanie postupov zvárania,
 • akreditované laborátorne skúšky,
 • vzdelávanie personálu v oblasti zvárania a nedeštruktívnej kontroly. 

REFERENCIE

Riešenie problematiky spoľahlivosti zariadení výrobných jednotiek chemického a petrochemického priemyslu je predmetom dlhodobej spolupráce významných predstaviteľov chemického priemyslu. 

NAŠI PARTNERI

SLOVNAFT a.s., Slovnaft Petrochemicals s.r.o., DUSLO a.s