Normalizácia


V oblasti normalizácie sa zameriavame na:

 • pripomienkovanie návrhov európskych a medzinárodných noriem z oblasti zvárania,
 • pripomienkovanie návrhov STN iných spracovateľov,
 • prácu v komisiách zriadených Úradom pre normalizácie, meranie a skúšanie,
 • poskytovanie a publikovanie informácií o normách a ich aplikácii v praxi,
 • vzdelávanie odbornej verejnosti na seminároch, konferenciách, kurzoch a pod.

 

Partneri:

 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo – ÚNMS SR
 • ISO TC44 (International Organization for Standardization)
 • CEN 121 ((European Committee for Standardization)
 • IEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique – CENELEC)
 • IIW (International Institute of Welding)
 • EWF (Euiuropean federation for welding and Joining

 

Podieľame sa na činnosti technických normalizačných komisií riadených ÚNMS SK:

 • TK č. 11 Zváranie a príbuzné procesy
 • TK č. 45 Oceľ, kliník a neželezné kovy