Normalizácia


V oblasti normalizácie sa zameriavame na:

 • pripomienkovanie návrhov európskych a medzinárodných noriem z oblasti zvárania,
 • pripomienkovanie návrhov STN iných spracovateľov,
 • prácu v komisiách zriadených Slovenským ústavom technickej normalizácie,
 • poskytovanie a publikovanie informácií o normách a ich aplikácii v praxi,
 • vzdelávanie odbornej verejnosti na seminároch, konferenciách, kurzoch a pod.

Partneri na Slovensku:

 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo – ÚNMS SR
 • Slovenský ústav technickej normalizácie - SÚTN.

Podielame sa na činnosti technických normalizačných komisií (TNK), koordinovaných SÚTN:

 • TK č. 4 Oceľové konštrukcie
 • TK č. 11 Zváranie a príbuzné procesy (VÚZ – PI SR vedie a organizuje prácu lomisie)
 • TK č. 45 Oceľ, kliník a neželezné kovy
 • TK č. 51 Plynárenstvo
 • TK č. 67 Nedeštruktívne skúšky
 • TK č. 68 Kotly a tlakové nádoby. Zváranie a príbuzné procesy (VÚZ – PI SR vedie a organizuje prácu lomisie)
 • TK č. 76 Korózia a ochrana materiálov proti korózii
 • TK č. 87 Diaľková preprava tekutých uhľovodíkov
 • TK č. 95 Mechanické a metalografické skúšky (VÚZ – PI SR vedie a organizuje prácu lomisie)

Partneri v zahraničí:

 • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization - ISO
 • Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electrotechnical Commision - IEC)
 • Európsky výbor pre normalizáciu (European Committee for Standardization – CEN)
 • Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - CENELEC).

Oblasť spolupráce so zahraničnými partnermi:

 • pripomienkovanie návrhov noriem z oblasti zvárania a príbuzných technológií,
 • aktivity normalizačných komisií (TC - Technical Committee) a subkomisií (SC - Subcommittee) ISO TC 44 "Zváranie a príbuzné procesy", IEC TC 26 "Elektrické zváranie", CEN TC 121 Zváranie, CENELEC TC 26A Oblúkové zváranie a 26B Elektrické odporové zváranie.

Informácie o národných a medzinárodných normalizačných organizáciách nájdete na stránkach:

www.sutn.gov.sk
www.cenorm.be
www.cenelec.be
www.iso.ch
www.iec.ch