O nás

O nás

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už takmer 70 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania.

Je členom Medzinárodného zváračského inštitútu – International Institute of Welding (IIW) a Európskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie – European Welding Federation (EWF).

Organizuje vzdelávanie personálu vo zváraní podľa smerníc EWF, IAB a NDT. Certifikuje personál vo zváraní a NDT, systémy manažérstva kvality vo zváraní a výrobkov. Pôsobí ako notifikovaná osoba s oprávnením osvedčovať vybrané zváračské zariadenia.

Výskumný ústav zváračský je mimoriadne aktívny v riešení excelentných výskumno-vývojových a iných odborných projektov v rámci medzinárodných partnerstiev, vrátane prestížnych projektov Siedmeho rámcového programu a Horizontu 2020.

Ocenenia

Náš prínos v oblasti rozvoja ekonomiky a podnikania, ako aj inovatívne riešenia ocenili Ministerstvo hospodárstva SR, Nadácia SLOVAK GOLD a Slovenská obchodná a priemyslená komora.

Čestné uznanie.jpg   

 

Certifikáty

Sme držiteľom Certifikátu systému kvality ISO 9001:2008  vydaný certifikačnou spoločnosťou BUREAU VERITAS CERTIFICATION na výskum, vývoj materiálov a technológií zvárania a príbuzných procesov; výskum, vývoj a výrobu zváracích materiálov, jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov; spracovávanie štúdií, posudkov, postupov a návodov na zváranie; skúšobnícku činnosť, servisné a expertízne činnosti, vzdelávanie a poradenské služby.
 

História

1949

 

Založenie Výskumného ústavu zváračského (VÚZ) ako celoštátneho pracoviska v Československu, z iniciatívy nestora zvárania Dr. h. c., prof. Dr. Ing., Ing. ESSA Jozef Čabelku, DrSc.,

 

 

Otvorenie postgraduálneho štúdia v spolupráci so strojníckou fakultou STU podľa vzoru École supérieure de soudure autogéne v Paríži,

1950

 

Začiatok výstavby areálu VÚZ,

1951

 

Usporiadanie 1. zváračského kongresu,

 

 

Založenie časopisu Sváranie, neskôr Zváranie (od roku 1993 Zváranie-Svařování),

1952

 

Poverenie Ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva riadiť výchovu zváračských odborníkov v Československu,

1955

 

Prvá prezentácia výsledkov činnosti na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne,

1956

 

Prijatie za člena Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding – IIW) ako predstaviteľa Československa,

1958

 

Udelenie zlatej medaily na svetovej výstave Expo ’58 v Bruseli za zvárací lis VÚS 1000,

1964

 

Organizácia a usporiadanie 17. výročného zasadnutia IIW v Prahe (prvýkrát v krajine východnej Európy),

1967

 

Zriadenie štátnej skúšobne ŠS 225 na hodnotenie kvality zváracej techniky a zváracích materiálov s pôsobnosťou v celom Československu (od roku 1993 SKTC 115),

1969

 

Usporiadanie 1. výstavy zváracej techniky WELDING v Brne, v spolupráci s BVV Brno a Domom techniky Bratislava,

1979

 

Usporiadanie 32. výročného zasadnutia IIW v Bratislave,

1989

 

Prijatie štatútu vyznamenania udeľovaného zváračským odborníkom za vynikajúce výsledky vo zváraní, Medaily akademika Čabelku,

1992

 

Prijatie do Európskej federácie pre zváranie, spájanie a delenie (European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWF) so štatútom pozorovateľa,

1994

 

Výročné zasadnutie EWF v Bratislave (prvé v krajine mimo Európskej únie),

1995

 

Získanie osvedčení od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) na certifikáciu personálu vo zváraní a NDT,

1996

 

Získanie akreditácie ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu vzdelávania, autorizáciu personálu vo zváraní podľa smerníc EWF,

1997

 

Získanie osvedčenia SNAS na certifikáciu systémov kvality podľa noriem radu STN EN ISO 9000,

1998

 

Získanie akreditácie EWF/IAB, ako Autorizovaný národný orgán (Authorised National Body – ANB), na implementáciu systému vzdelávania a autorizácie zváračského personálu podľa smerníc EWF/IAB na Slovensku,

1999

 

Získanie akreditácie EWF a postavenia ako Autorizovaný národný orgán na certifikáciu organizácií (Authorised National Body for Certification Companies – ANBCC) na certifikáciu výrobcov zváraných konštrukcií podľa smerníc EWF,

2002

 

Získanie certifikátu systému kvality ISO 9001:2000 certifikačnou spoločnosťou VÚSAPL, a. s., na výskum, vývoj materiálov a technológií zvárania a príbuzných procesov, výskum, vývoj a výrobu zváracích materiálov, jednoúčelových zváracích, naváracích, deliacich strojov a automatizovaných technologických komplexov, spracovávanie štúdií, posudkov, postupov a návodov na zváranie, skúšobnícku činnosť, servisné a expertízne činnosti, vzdelávanie a poradenské služby,

2003

 

Od februára toho roku sa vlastníkom Výskumného ústavu zváračského stáva záujmové združenie právnických osôb Priemyselný inštitút SR,

 

 

Od apríla zmena názvu na Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR,

2009

 

Usporiadanie prvého medzinárodného kongresu IIW v regióne strednej a východnej Európy v Starej Lesnej,

2010

 

Otvorenie nového Laserového zváracieho a testovacieho laboratória, spoločného projektu firmy BLUMENBECKER SLOVAKIA a VÚZ – PI SR,

2012

 

Otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní.

Dokumenty

Ročné správy 

   Ročná správa 2015 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 2 MB) 

   Ročná správa 2014 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 6,86 MB) 

   Ročná správa 2013 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 5,27 MB) 

   Ročná správa 2012 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 4,84 MB)

   Ročná správa 2011 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 5,12 MB)

   Ročná správa 2010 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 3,46 MB)

   Ročná správa 2009 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 0,91 MB)

   Ročná správa 2008 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,48 MB)

   Ročná správa 2007 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,48 MB)

   Ročná správa 2006 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 2,1 MB)

   Ročná správa 2005 - je uverejnená vo formáte pdf (vysoká kvalita 1,177 MB)

 

 

 

 

 

 

.