Projekty

ZTS.jpg

USS_projekt.jpg

OMNIA_projekt.jpg

erasmus.jpg

 

Výzvy na predloženie cenových ponúk

"Výzva na predloženie cenovej ponuky - SW na numerickú simuláciu a modelovanie"
"Výzva na predloženie cenovej ponuky" 

 

Zmluvy na zverejnenie

Zmluva o poskytnutí grantu: ERASMUS + 

 

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby v programoch podpory rastu hospodárstva. V rámci programov boli vo VÚZ - PI SR vyvinuté viaceré unikátne riešenia ako technologické tak aj produktové. VÚZ sa zúčastňuje aj výziev v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.

VÚZ na národnej úrovni zapája pravidelne do projektov ako riešiteľ aj ako partner v APVV, v programoch vyhlasovaných v rámci štrukturálnych fondov pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a aj Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. VÚZ - PI SR je úspešný riešiteľ projektov v rámci 5. RP EÚ - Smart Weld, 6. RP EÚ - MATJOINCONF, INTERREG – SMILE – Steel Market Innovation.     

Projekty v rámci OP VaV Výskum inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palívVýskum aplikácie trecieho zvárania s premiešaním (TZSP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania patria medzi popredné projekty transferu poznatkov a technológií do praxe.

Na medzinárodnej úrovni VÚZ úzko spolupracuje s významnými európskymi a aj celosvetovými výskumnými inštitúciami a zapája sa do projektov, ktoré významnou mierou prispievajú k rastu poznatkov a rozširovania vedomostnej základne VÚZ.

Medzi významné medzinárodné projekty patria:

NextGenPower - Konzorcium popredných európskych podnikov a výskumno-vývojových centier, ktoré predstavujú 12 právnych subjektov zo 6 clenských štátov EÚ s inštitúciou KEMA. Cieľom je vývoj a aplikácia ochranných povlakov a nových materiálov, ktoré možno použiť v podmienkach USC (zachytávanie a uskladovanie CO2 pre nové uholné elektrárne vrátane spolu spaľovania biomasy).

MACPLUS - Konzorcium 24 partnerov a 7 subdodávateľov z 10 európskych krajín, starostlivo vybratých na uspokojenie potrieb projektu z pohľadu schopností, úloh a znalosti daného problému a jeho možných riešení. Projekt rieši zvýšenie účinnosti existujúcich a novopostavených tepelných elektrární spaľujúcich drvené uhlie s ohľadom na zachytávanie a skladovanie uhlíka.

GRAMAT - "Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations" – cieľom projektu je nadobudnutie poznatkov nevyhnutných pre vývoj novej nízko nákladovej technológie výroby rúr z polotovaru s gradientným chemickým zložením po hrúbke, ktorý súčasne zabezpečí odolnosť voči creepovému zaťaženie (nízkolegovaný materiál – jadro rúry) a vysokoteplotným formám korózie (vysokolegovaný materiál –  plášť rúry). Gradientné rúry budú valcované na existujúcich výrobných zariadeniach z polotovaru vyrobeného unikátnou technológiou odlievania.

V rámci nového programového obdobia a výziev nielen na Európskej úrovni (napr. HORIZON 2020) sa VÚZ angažuje vo viacerých projektoch, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu partnerov, umožnia aplikovať nové technológie v praxi, nadviazať dlhodobé prepojenia a partnerstvá aj na medzinárodnej úrovni a zároveň umožňujú prílev najnovších poznatkov z vedecko-výskumnej sféry na Slovensko.