Renovácie a opravy


Prevádzkyschopnosť opotrebovaných dielcov strojov a zariadení (v dôsledku abrazívneho, erozívneho, kavitačného alebo korózneho opotrebenia) môžeme obnoviť ich renováciou. Renovovať sa môžu dielce stojov a zariadení čiastočne alebo úplne poškodené v dôsledku havárie, lomov alebo trhlín, ktoré vznikli ako následok únavy materiálu, preťaženia dielcov v prevádzke, vnútorných chýb materiálu, nevhodného konštrukčného riešenia, použitia v nevhodných prevádzkových podmienkach, nedostatočnej údržby a podobne, vyrobené z rôznych kovových materiálov, ako napr.: oceľ, liatina, hliník a jeho zliatiny, farebné kovy, titan a jeho zliatiny a ďalšie. S renováciou a opravami dielcov strojov a zariadení máme dlhoročné skúsenosti, skúsený personál, odskúšané pracovné postupy, technické a materiálové vybavenie.

 

Výhody renovácie:

  • renovované dielce môžu mať ľubovoľný tvar, rozmery a hmotnosť (od niekoľkých gramov až po desiatky ton),
  • renovované dielce môžu byť vyhotovené z rôznych materiálov (nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných ocelí, nástrojových ocelí, ocelí na odliatky, liatiny, hliníka a jeho zliatin, medi a jej zliatin, titánu a jeho zliatin a pod.),
  • dielce môžu byť renovované a opravované priamo v prevádzkovom zariadení bez demontáže alebo po demontáži v našej renovačnej dielni 
  • opravy dielcov môžeme zabezpečiť aj v teréne (bez možnosti pripojenia sa na elektrickú sieť) náklady na renováciu sú výrazne nižšie ako náklady na výrobu nových dielcov.
 

 

Renovácie a opravy sú vhodné najmä pre stroje a zariadenia, kde:

  • nie je možné zabezpečiť náhradné diely na trhu (uniktne alebo staršie zariadenia),
  • je potrebné predĺžiť životnosť strojov, zariadení a investičných celkov,
  • je potrebné zvýšiť úžitkové vlastnosti dielcov (zrenovované povrchy majú obvykle lepšie vlastnosti ako pôvodné. Napr. odolnosť proti opotrebeniu, tvrdosť, koróznu odolnosť, prípadne aj krajší vzhľad),
  • je potrebné znížiť prevádzkové náklady, náklady na servis, nové investície a pod.
 

 

Príklady renovácie opotrebovaných dielcov:

  • kladky žeriavov a cementárskych pecí, ozubené kolesá, hriadele, kladivá drvičov, kolesá koľajových vozidiel, koľajnice, miesiče, nástroje, zápustky a pod..
  • opravy poškodených dielcov: frémy a stojany lisov, bucharov, trieskových obrábacích strojov, drviče, formy na odlievanie kovov a plastov, hriadele, prevodové skrine, telesá čerpadiel, kompresorov a automobilových motorov, karosérie automobilov, lopatky turbín a priemyselných ventilátorov, zvonov (vrátane rekonštrukcie reliefov a srdca zvona), poľnohospodárskych, stavebných a cestných strojov, potrubí, zváraných konštrukcií, stožiarov elektrických vedení a pod.