Revízie VTZ


VÚZ vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zariadeniach tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích.