Revízie VTZ


VÚZ vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zariadeniach tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích.

Poskytujeme tieto služby:

evidenciu VTZ zariadení (tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích) 

 • zaradenie zariadení podľa ich účelu,

 • prehľadná evidencia zariadení,

 • zabezpečenie odborných úradných skúšok a asistencia pri skúškach,

 • archivácia revíznych správ,

 • plánovanie termínov revízií a kontrol s dostatočným predstihom,

 • automatické upozorňovanie na blížiace sa termíny pomocou e-mailov zodpovedným osobám,

 • sledovanie porúch, evidencia nedostatkov zistených pri revízii s termínom na ich odstránenie,

 • využitie čiarových kódov na identifikáciu zariadení,

evidenciu ostatných zariadení

 • evidencia a harmonogram kontrol ručného náradia, spotrebičov, regálov, rebríkov, viazacích prostriedkov, komínov, atď,

 • spracovanie záznamov, evidenčných kariet,

 • štítkovanie zariadení  s dátumom poslednej kontroly,

 • oznamovanie lehôt kontrol.