Projekty

projekt_20

Názov projektu
Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zvára-cích hrán osovo symetrických telies
ITMS2014+: 313022U737

Názov a sídlo prijímateľa:
Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava - Nové mesto

Partner projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto

Miesto realizácie:
Mýtna 36, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Račianska 1524/75, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové mesto

Výška poskytnutého NFP:
837 149,57 Eur

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti adaptívneho obrábania zváracích hrán osovo symetrických telies (rúry/rúrky, nátrubky). Prostredníctvom inovácie produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja bude vyvinutý unikátny produkt: zariadenie na adaptívne obrábanie, ktoré bude počítať trajektóriu obrábania na základe reálnych geometrických pomerov osovo symetrických telies. Tým bude docielená požadovaná geometrická stabilita zváracích hrán, čo povedie k zásadnému zvýšeniu kvality následného výrobného procesu – zvárania.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

projekt nano
projekt nano

ZTS.jpg

USS_projekt.jpg

OMNIA_projekt.jpg

 

vuz_proj.jpg

Výskumný ústav zváračský realizuje od roku 2017 projekt podporovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+ pod názvom: Harmonised Friction Steel Welding Technology Training Across Europe (FSW-TECH), č. 2017-1-SK01-KA202-035415.

Projekt je v súčasnosti v druhom roku svojej realizácie. Projekt sa ukončí 30.11.2019.

VÚZ realizuje projekt v spolupráci so zahraničnými partnermi:

Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Slovinsko

Instituto de soldadura e quilidade, Porto Salvo, Portugalsko

Asociatia de sudura din Romania, Timisoara, Rumunsko

European Federation for Welding, Joining and Cutting, Brusel, Belgicko

Cieľom projektu je pripraviť školiaci materiál a kvalifikovaných pracovníkov pre technológiu zvárania ocele trením (friction steel welding – FSW). Výstupmi projektu je v prvom rade analýza súčasnej situácie v predmetnej oblasti vo všetkých krajinách partnerov projektu, príprava učebných osnov pre profily operátora, špecialistu a inžiniera v oblasti zvárania ocele trením, ich preklad do všetkých jazykov projektu (slovenský, slovinský, rumunský a portugalský) a prispôsobenie reáliám danej krajiny na základe identifikovaných potrieb, príprava odporúčaní nielen pre vlády partnerských krajín, ale aj pre vlády ostatných európskych krajín. Nakoniec sa pripraví súbor dokumentov založených na jednotnom európskom systéme kreditov ECVET.  Tieto dokumenty budú pripravené na základe prieskumu a predložia sa jednotlivým vládam, zainteresovaným skupinám a jednotlivcom na využitie.

Bližšie informácie: http://www.fsw-tech.eu/

 

Výzvy na predloženie cenových ponúk

"Výzva na predloženie cenovej ponuky - SW na numerickú simuláciu a modelovanie"
"Výzva na predloženie cenovej ponuky" 

 

Zmluvy na zverejnenie

Zmluva o poskytnutí grantu: ERASMUS + 

 

Výskumný ústav zváračský pôsobí vo výskume a vývoji nepretržite viac ako 65 rokov, pričom sa pravidelne zapája do národných a medzinárodných výskumno vývojových programov a poskytuje výskumné a vývojové činnosti orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby v programoch podpory rastu hospodárstva. V rámci programov boli vo VÚZ vyvinuté viaceré unikátne riešenia ako technologické tak aj produktové. VÚZ sa zúčastňuje aj výziev v oblasti vzdelávania a cezhraničnej spolupráce.

VÚZ na národnej úrovni zapája pravidelne do projektov ako riešiteľ aj ako partner v APVV, v programoch vyhlasovaných v rámci štrukturálnych fondov pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a aj Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. VÚZ je úspešný riešiteľ projektov v rámci 5. RP EÚ - Smart Weld, 6. RP EÚ - MATJOINCONF, INTERREG – SMILE – Steel Market Innovation.     

Projekty v rámci OP VaV Výskum inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palívVýskum aplikácie trecieho zvárania s premiešaním (TZSP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania patria medzi popredné projekty transferu poznatkov a technológií do praxe.

Na medzinárodnej úrovni VÚZ úzko spolupracuje s významnými európskymi a aj celosvetovými výskumnými inštitúciami a zapája sa do projektov, ktoré významnou mierou prispievajú k rastu poznatkov a rozširovania vedomostnej základne VÚZ.

Medzi významné medzinárodné projekty patria:

NextGenPower - Konzorcium popredných európskych podnikov a výskumno-vývojových centier, ktoré predstavujú 12 právnych subjektov zo 6 clenských štátov EÚ s inštitúciou KEMA. Cieľom je vývoj a aplikácia ochranných povlakov a nových materiálov, ktoré možno použiť v podmienkach USC (zachytávanie a uskladovanie CO2 pre nové uholné elektrárne vrátane spolu spaľovania biomasy).

MACPLUS - Konzorcium 24 partnerov a 7 subdodávateľov z 10 európskych krajín, starostlivo vybratých na uspokojenie potrieb projektu z pohľadu schopností, úloh a znalosti daného problému a jeho možných riešení. Projekt rieši zvýšenie účinnosti existujúcich a novopostavených tepelných elektrární spaľujúcich drvené uhlie s ohľadom na zachytávanie a skladovanie uhlíka.

GRAMAT - "Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations" – cieľom projektu je nadobudnutie poznatkov nevyhnutných pre vývoj novej nízko nákladovej technológie výroby rúr z polotovaru s gradientným chemickým zložením po hrúbke, ktorý súčasne zabezpečí odolnosť voči creepovému zaťaženie (nízkolegovaný materiál – jadro rúry) a vysokoteplotným formám korózie (vysokolegovaný materiál –  plášť rúry). Gradientné rúry budú valcované na existujúcich výrobných zariadeniach z polotovaru vyrobeného unikátnou technológiou odlievania.

V rámci nového programového obdobia a výziev nielen na Európskej úrovni (napr. HORIZON 2020) sa VÚZ angažuje vo viacerých projektoch, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu partnerov, umožnia aplikovať nové technológie v praxi, nadviazať dlhodobé prepojenia a partnerstvá aj na medzinárodnej úrovni a zároveň umožňujú prílev najnovších poznatkov z vedecko-výskumnej sféry na Slovensko.