WPQR - schvaľovanie postupov zvárania


WPQR - používanie schválených postupov zvárania je základným predpokladom úspechu firmy, ktorá vykonáva zváracie práce na významných investičných akciách alebo sa podieľa na výrobe vyhradených, resp. inak dôležitých technických zariadení. Používanie schválených postupov zvárania je častou požiadavkou partnerských zahraničných firiem z krajín EÚ.

Výskumný ústav zváračský je skúšobnou organizáciou, ktorá vykonáva schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov v zmysle STN EN ISO 9956 / STN EN ISO 15607, STN EN ISO 15609 až STN EN ISO 15614, pričom zabezpečuje:

 • dozor pri zváraní skúšobných vzoriek zvarových spojov,
 • vykonanie skúšok v svojich akreditovaných laboratóriách, a to:
 • nedeštruktívne skúšky,
 • metalografické skúšky,
 • mechanické skúšky,
 • chemické analýzy,
 • schvaľovanie postupov zvárania,
 • vydávanie schvaľovacích protokolov v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne podľa požiadaviek zákazníka,
 • odborné konzultácie.

Schválením postupu zvárania vo VÚZ získate:

 • základný technický dokument pre spracovanie technológie výroby,
 • doklad o správnosti zvoleného postupu zvárania,
 • dôveru Vášho obchodného partnera.

 

Tieto činnosti nie sú totožné s činnosťami Autorizovanej ani Notifikovanej osoby.